případy → Zahraniční investice v ČR → TPCA v Kolíně → aktivity GARDE

Právní podání v kauze TPCA

 

Žádosti o informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

- Město Kolín - Ujednání o spolupráci mezi TPCA a městem Kolín

01-04-2004 - Žádost o informace ohledně Ujednání o spolupráci
23-04-2004 - Město Kolín odpovědělo, ale Ujednání neposkytlo
28-04-2004 - Odvolání proti rozhodnutí o částečném nevyhovění žádosti
01-06-2004 - Rada města Kolína rozhodla změnit rozhodnutí a poskytnout informace
18-06-2004 - Stížnost ke starostovi Kolína proti postupu města při vyřizování informací
11-08-2004 - Setkání právníků GARDE s představiteli města Kolína, TPCA a CzechInvestu - Ujednání poskytnuto

 

- Městský úřad Kolín - Dopravně inženýrské studie Kolínska v návaznosti na průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry

16-08-2004 - Žádost na MěÚ Kolín
09-09-2004 - EPS zaplatil za CD s informacemi, ale CD nebylo možno spustit
16-08-2004 - Stížnost na MěÚ Kolín proti postupu při poskytování informací
22-09-2004 - Informace poskytnuty v písemné podobě

 

- Město Kolín - Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o spolupráci při přípravě pozemků pro výstavbu TPCA - náklady na terénní práce

03-09-2004 - Žádost o informace
01-10-2004 - Město částečně odpovědělo, ale vydání informace podmínilo zaplacením finanční částky
05-10-2004 - Odvolání proti rozhodnutí + zaplacení částky
11-10-2004 - Město Smlouvy poskytlo

 

- Město Kolín - Smlouvy o dílo na provedení Terénních úprav mezi městem Kolín a dodavatelem

01-12-2004 - Žádost o informace
14-01-2005 - Nová žádost o informace stejného obsahu, neboť Město nezareagovalo, ale uplynula odvolací lhůta
09-02-2005 - Odvolání proti (fiktivnímu) rozhodnutí o neposkytnutí informací
21-02-2005 - Rada Města (fiktivní) rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání a rozhodnutí
08-03-2005 - Město vydalo rozhodnutí, v němž žádosti v bodech č. 1 až 4 nevyhovuje
18-03-2005 - Odvolání proti neposkytnutí informací
05-04-2005 - Rada města odvolání zamítla a rozhodnutí o neposkytnutí informací potvrdila
30-06-2005 - Nová žádost o informace obdobného obsahu - uplynula lhůta k podání žaloby
13-07-2005 - Město žádosti nevyhovělo
21-07-2005 - Odvolání proti nevyhovění žádosti
09-08-2005 - Rada města rozhodnutí zrušila a vrátila celou věc k novému projednání a rozhodnutí
22-08-2005 - Město Kolín vydalo nové rozhodnutí, kterým žádosti nevyhovělo
02-09-2005 - Odvolání proti částečnému nevyhovění žádosti
19-09-2005 - Rada města rozhodnutí potvrdila a odvolání zamítla
21-11-2005 - Žaloba proti rozhodnutí Rady města ke Krajskému soudu v Praze
30-01-2006 - Vyjádření Rady města k žalobě
16-02-2006 - Replika na vyjádření Rady města k žalobě
14-03-2006 - Krajský soud zrušil rozhodnutí města Kolína i jeho Rady a vrátil je k dalšímu řízení - 44 Ca 82/2005-32

 

- Ministerstvo dopravy - výjimka ze zákazu jízdy kamionů o víkendech pro přepravce TPCA

04-01-2005 - Žádost o informace
17-01-2005 - Ministerstvo odpovědělo: výjimky pro dopravce uděleny nebyly

 

- Městský úřad Kolín - dokumenty a rozhodnutí města Kolína či MěÚ týkající se logistického centra nových osobních automobilů v Ratboři

19-01-2005 - Žádost o informace
17-02-2005 - Odvolání proti (fiktivnímu) rozhodnutí o nevyhovění žádosti
31-05-2005 - Žaloba proti (fiktivnímu) rozhodnutí ke Krajskému soudu v Praze
17-10-2005 - Replika k vyjádření žalovaného
20-10-2005 - Soud (fiktivní) rozhodnutí Rady města Kolín zrušil a věc jí vrátil
01-11-2005 - Rada města Kolína na základě rozhodnutí soudu zrušila prostupňové rozhodnutí Města Kolína
07-11-2005 - Starosta města Kolína odpověděl, že město se touto otázkou nezabývalo a nepřijalo o ní žádné rozhodnutí
25-11-2005 - Odvolání proti (fiktivnímu) rozhodnutí o nevyhovění žádosti
12-12-2005 - Rada města (fiktivnímu) rozhodnutí zrušila
12-12-2005 - Starosta města žádost odložil

 

- Agentura CzechInvest - kritéria, důvody a podklady pro umístění zóny Kolín-Ovčáry

26-01-2005 - Žádost o informace
11-02-2005 - Odpověď CzechInvestu - částečné nevyhovění žádosti
25-02-2005 - Odvolání proti rozhodnutí CzechInvestu
13-06-2005 - Žaloba proti (fiktivnímu) rozhodnutí generálního ředitele CzechInvestu k Městskému soudu v Praze
27-07-2005 - Přípis Městského soudu, možnost uplatnit námitku podjatosti soudců, tlumočníků a znalců

 

- Městský úřad Kolín - stavební povolení k subjektům operujícím v zóně Kolín-Ovčáry

19-01-2005 - Žádost o informace
28-01-2005 - Odpověď MěÚ - kopie stavebních povolení neposkytnuta
02-02-2005 - Odvolání proti neposkytnutí informace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
24-02-2005 - Přípis Krajského úřadu - nejedná o odvolání, neboť stavební úřad žádné rozhodnutí nevydal a postupoval správně
09-03-2005 - Stížnost proti postupu úředníků při vyřizování žádosti o informace na Ministerstvo pro místní rozvoj
15-03-2005 - MMR potvrdilo přijetí stížnosti
13-04-2005 - MMR posoudilo stížnost jako neoprávněnou
19-04-2005 - Žaloba ke Krajskému soudu v Praze proti rozhodnutí Krajského úřadu
27-04-2005 - Krajský soud postoupil věc Městskému soudu v Praze
16-08-2005 - Městský soud doručil vyjádření Krajského úřadu k žalobě
30-08-2005 - Replika EPS k vyjádření Krajského úřadu

 

- Městský úřad Kolín - stavební povolení pro TPCA

15-04-2005 - Žádost o informace - pouze o stavební povolení pro TPCA
09-05-2005 - Přípis stavebního úřadu, že postupoval podle § 133 stavebního zákona o nahlížení do spisu, a proto informace neposkytl
09-05-2005 - Odvolání proti (fiktivnímu) rozhodnutí o neposkytnutí informací na Krajský úřad
18-05-2005 - Krajský úřad postoupil odvolání Městskému úřadu a vyzval ho k posouzení odvolání v rámci autoremedury či o postoupení spisového materiálu
12-07-2005 - Žádost na Krajský úřad o sdělení stavu řízení
15-07-2005 - Městský úřad postoupil spisový materiál na Krajský úřad
03-08-2005 - Krajský úřad zrušil rozhodnutí Mě?š Kolín a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí ve věci
02-09-2005 - Odvolání proti (fiktivnímu) rozhodnutí o neposkytnutí informací na Krajský úřad
15-09-2005 - Městský úřad vyzval EPS k upřesnění požadavku
19-09-2005 - Vyjádření a výzva k poskytnutí informací na Městský úřad
04-10-2005 - Městský úřad zaslal seznam č.j. a dat vydání jednotlivých stavebních povolení pro TPCA
19-10-2005 - žádost na Městský úřad o postoupení odvolání na Krajský úřad
14-11-2005 - Krajský úřad považuje výzvu za podnět k přezkumu mimo odvolací řízení a postoupil ho na Ministerstvo pro místní rozvoj
28-11-2005 - Ministerstvo pro místní rozvoj zkonstatovalo, že Krajský úřad nepostupoval správně a vrátilo mu podnět EPS z 19.10.2005
06-12-2005 - Stížnost na Krajský úřad proti jeho postupu
20-12-2005 - Žaloba k Městskému soudu v Praze proti (fiktivnímu) rozhodnutí o neposkytnutí informací
30-12-2005 - Krajský úřad (stavební odbor) vydal stanovisko, v nemž potvrdil, že neposkytnutí kopií rozhodnutí bylo v pořádku
06-01-2006 - Krajský úřad vyřídil stížnost s odkazem na předchozí své stanovisko
27-06-2006 - Replika k vyjádření žalovaného