Hutní komplex ArcelorMittal v Ostravě

Hutní komplex ArcelorMittal, foto © Vladimír Burda, 2007

Navštivte naše nové webové stránky ke kauze ArcelorMittal:

 

www.nebenadostravou.cz 

 

:::::::::::::::  :::::::::::::::

 

Téměř všichni obyvatelé Ostravska jsou denodenně vystaveni závažným zdravotním rizikům vyplývajícím z enormního znečištění ovzduší. Největším zdrojem emisí škodlivých látek do ovzduší v regionu je hutní komplex nadnárodní společnosti ArcelorMittal. V několika ostravských městských obvodech ležících v jeho těsném sousedství jsou mnohonásobně překračovány zákonné imisní limity. Při nepříznivých rozptylových podmínkách se v těchto místech stává vzduch takřka nedýchatelným.

 

 

>> V ČEM JE PROBLÉM?

  • Imisní limity škodlivých látek v ovzduší jsou překračovány o desítky až stovky procent. Např. imisní limit prašnosti byl v sousedství ArcelorMittal v Radvanicích a Bartovicích jen za první tři kvartály roku 2007 překročen 131x, imisní limity arsenu byly v roce 2007 překročeny o více než 40% a limity benzo(a)pyrenu dokonce o více než 700%.
  • Přestože úřady mohou a mají podle právních předpisů zakročit, nečiní tak. Příkladem jsou krajským úřadem vydaná povolení společnosti ArcelorMittal pro provoz hutí. Ta nezohledňují katastrofální stav ovzduší v oblasti, přestože to zákon vyžaduje.
  • Společnost ArcelorMittal prozatím vyvíjí jen minimální úsilí k ekologizaci svých provozů. Dle oficiálně prezentovaných informací ArcelorMittal investoval od převzetí hutí do „údajné“ ekologizace jen malé procento svého zisku. Ten přitom celkem do roku 2009 činil více než 40 miliard Kč. 

 >> ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

  • Zpřísnění emisních limitů pro provoz hutí ArcelorMittal tak, aby jejich příspěvek na celkovém znečištění ovzduší na Ostravsku nevedl k  současnému  stavu, kdy znečištění přesahuje zákonné normy. To vyžaduje také systémovou změnu přístupu příslušných úřadů k velkým znečišťovatelům obecně.
  • Ekologizace provozů společnosti ArcelorMittal tak, aby odpovídaly environmentálním standardům běžným v zemích na západ od našich hranic.
  • Snížení znečištění ovzduší, tj. napravení současného nezákonného stavu  na úroveň zákonných imisních limitů.

Právníci programu GARDE ve spolupráci s místním  sdružením „VZDUCH“ zahájují právní kroky k prosazení odpovědnosti společnosti ArcelorMittal i příslušných úřadů za katastrofální stav ovzduší, ve kterém lidé na Ostravsku žijí.

 

 

PODPOŘTE NÁS A NAŠE ÚSILÍ O ZMĚNU. HÁJÍME I VAŠE ZÁJMY.

Novinky z kauzy hutního komplexu ArcelorMittal naleztene v sekci Tiskové zprávy

 

 

Aktuality:

- stáhněte si leták ke kauze "Nebe nad Ostravou" / pdf, 4,4 MB /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stáhněte si publikaci případových studií působení ArcelorMittal v různých zemích světa  "In the wake of ArcelorMittal: The global steel giant's local impacts" /(v angličtině) pdf, 1,6 MB/