případy → Zahraniční investice v ČR → Analýza zahraničních investic

Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

Motto:

 

"Přestože konflikt zájmů není ipso facto korupcí, podle sílícího všeobecného přesvědčení může konflikt mezi soukromými zájmy a veřejnými povinnostmi, pokud není řízen přiměřeným způsobem, v korupci vyústit. Vhodným cílem efektivní politiky zaměřené na boj proti konfliktu zájmů není pouhý zákaz všech soukromoprávních aktivit části úředníků veřejné správy, přestože i takovýto přístup by byl představitelný. Bezprostředním cílem by mělo být udržení integrity oficiální politiky a správního rozhodování a veřejného řízení jako takového, neboť je nutné si uvědomit, že neřešený konflikt zájmů může vyústit ve zneužívání veřejného úřadu."

 

- Příloha Doporučení Rady ke Směrnici OECD k řízení konfliktu zájmů ve veřejné službě

 

 

Naše analýza poukazuje na zásadní systémové nedostatky spojené s prosazováním zahraničních investic v České republice. Problematika střetu zájmů mezi soukromou a veřejnou sférou pak prostupuje vícero oblastmi práva, a to nejen práva veřejného. Je nasnadě, že řešení nelze dosáhnout jednoduchým opatřením spočívajícím například v novelizaci jediného zákona, ale naopak kombinací a vzájemnou synergií především legislativních kroků a dalších opatření, která se ve výsledku dotknou nejen zahraničních investorů a právnických osob obecně, ale také úředníků ústředních orgánů státní správy i územních samosprávných celků, regionálních a místních politiků, vymezení postavení agentury CzechInvest apod. Aktivita poslanců a senátorů Parlamentu ČR či členů vlády ČR by v tomto směru měla být nezbytnou podmínkou řešení celé problematiky.

 

Doufáme, že návrhy řešení, jež jsme na základě shromážděných poznatků v jednotlivých kapitolách naší analýzy popsali, poslouží jako úvodní příspěvek do veřejné diskuse, která o prosazování zahraničních investic a jeho širších společenských a právních konsekvencích doposud nebyla v České republice vedena.

 

Publikace ke stažení:

Pokud byste měli zájem o publikaci v tištěné podobě, kontaktujte nás.

Zasíláme zdarma, pouze za cenu poštovného.

 

Program GARDE

Ekologický právní servis

Dvořákova 13

602 00 Brno

e-mail: brno@eps.cz

tel: 545 575 229