Případ TPCA - společenská odpovědnost braná vážně?

GARDE vypracoval právní analýzu, která odhalovala nezákonnosti, ke kterým došlo v souvislosti se zahraniční investici výrobního závodu společností Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën u Kolína. Podíl obou korporací na nezákonnostech byl přitom nesporný. Tato zjištění byla v přímém rozporu se standardy společenské odpovědnosti, které veřejně deklarují obě společnosti. Proto GARDE vypracoval návrh konkrétních opatření, která by směřovala k aspoň částečné nápravě neblahého stavu, kdy významní investoři nejen porušovali předpisy ČR, ale navíc necitlivým způsobem zasáhli do území nedaleko Kolína a významným způsobem změnili dopravní poměry v regionu. Obě společnosti oficiálně naše návrhy nepřijaly, postupně však velkou část z nich akceptovaly, začaly dodržovat a v minulém roce zahájily s GARDE spolupráci. Obě korporace zavedly následující opatření na základě našich požadavků:

  • nechaly si vypracovat analýzu potřeb regionu a za pomoci nadace Partnerství otevřely grantové řízení „Partnerství pro Kolínsko“ s rozpočtem cca 4 mil. Kč ročně.
  • vzdaly se požadavku na obdržení výjimky ze zákazu provozu nákladní dopravy v době pracovního klidu (v této souvislosti vybudovali speciální překladiště)
  • poskytly finanční prostředky občanům bezprostředně postižených dopravou související s provozem závodu TPCA pro nadstandardní protihluková opatření

Obě korporace sdružené pro účely společné investice a výroby do společnosti TPCA s GARDE začaly v roce 2005 spolupracovat na projektu ozelenění bezprostředního okolí továrny, což je závazek vyplývající z povolení pro výrobní závod, avšak nadstandardně obě korporace svůj projekt konzultovali s GARDE, který zajistil oponenturu a možnost vypracování alternativní studie. Tento návrh TPCA podpořila a byla proto vypracována nová studie. TPCA pak s GARDE zahájila jednají o aktivitách, které by napomohly revitalizovat širší okolí závodu postižené vybudováním závodu.