Toyota M.C. a PSA Peugeot Citroën společně investují v ČR

Automobilky Toyota Motor Corporation (dále jen Toyota) a PSA Peugeot Citroen Automobiles S.A (dále jen PSA) se rozhodly vyrábět automobily své nejnižší řady společně. Založily pro tyto účely joint venture, který nakonec dostal název Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. - TPCA. Závod bude produkovat 300 tis. automobilů ročně. Z uchazečských zemí o tuto investici uspěla Česká republika. Dnes již stojí výrobní závod obou automobilek poblíž Kolína na zemědělské půdě nedaleko brownfields, které zůstaly nevyužity. Jde přitom o největší investici v České republice vůbec.

 

Pro lepší představu je vhodné uvést několik čísel: Jenom nadnárodní společnost Toyota má zhruba dvakrát větší obrat (více než 3 biliony Kč - přesně 3 067 497 600 000 Kč - za rok 2002) než je ekvivalent obratu České republiky, Peugeot má obrat o méně než polovinu menší, tedy také v řádech bilionů Kč. Celková investice do výstavby tohoto závodu má dle prohlášení vedení společnosti činit zhruba 1,5 miliardy Eur (cca 45 miliard Kč) a tzv. veřejná podpora - formou poskytnutí investičních pobídek či zvýhodněného prodeje pozemků - ze strany České republiky dle dvou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (z 12.1.2004 -  Č.j. VP/S 114/03-160 - investiční pobídky a Č.j. VP/S 107/03-160 - pozemky) nemůže dohromady překročit 3,525 miliardy Kč. Přitom dalších 2,45 miliardy Kč bude dle informací města Kolína třeba dále vynaložit na zajištění všech podmínek kladených na pozemky, které TPCA pro svou továrnu zakoupila. Sem spadá kromě terénních prací a kompletního zasíťování z??ny např. zajištění dopravního napojení včetně vybudování železniční vlečky do závodu. V této souvislosti není pro ilustraci nezajímavé srovnání - např. Ministerstvo životního prostředí ČR má na jeden kalendářní rok rozpočet cca 2,5 miliardy Kč. Již ze samotných uvedených čísel je zjevné, že investice obou společností bude mít mimořádný dopad na celý Středočeský kraj, který se nejzřetelněji projeví především extrémním zatížením dopravní infrastruktury v blízkém okolí závodu.Toyota se těší mimořádnému renomé na poli společenské odpovědnosti korporací (CSR - Corporate Social Responsibility). Vystavěla svůj "corporate face" právě na svém zodpovědném přístupu ke společenským tématům, a to zejména k problematice životního prostředí a kvality života v komunitách nacházejících se v bezprostředním okolí jejích závodů. Toyota jako první korporace vůbec získala v roce 1999 ocenění Global 500 Award - cenu UNEPu (UN Environmental Programme) pro svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Podle aktuálních výsledků Dow Jones indexu trvalé udržitelnosti je Toyota leadrem ve svém odpovědném chování. Sierra Club - největší environmentální nevládní organizace v USA - ocenila Toyotu za její sériově vyráběný automobil s hybridním pohonem - Prius. PSA se v současnosti snaží "dohnat" co zmeškala. Provozuje proto speciální internetové stránky určené pouze pro propagaci odpovědného chování PSA vůči společnosti.Uvedená fakta vzbuzují důvodná očekávání, že se obě nadnárodní společnosti budou chovat mimořádně odpovědně při prosazování svého investičního záměru u města Kolín, zvláště pak když obě nezávisle na sobě veřejně proklamují svůj zájem o komunity, ve kterých provozují své výrobní závody. V současné době však máme indicie o pravém opaku, ba co více, TPCA s nejvyšší pravděpodobností porušuje právní předpisy České republiky (podrobnosti viz Příloha Návrhu pro TPCA).Program GARDE Ekologického právního servisu se dlouhodobě zabývá problematikou corporate accountability and corporate social responsibility. Proto jsme podrobili vstupní právní analýze realizaci závodu TPCA (viz Návrh společenské odpovědnosti pro TPCA) a dospěli jsme k názoru, že společnost TPCA zatím bohužel nenaplňuje své veřejně deklarované dobrovolné závazky. Navíc při realizaci stavby výrobního závodu TPCA došlo podle našeho názoru k porušování právních předpisů České republiky stejně jako k Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (podrobnosti viz bod I. 4. Přílohy Návrhu pro TPCA).Na základě návrhu starosty města Kolína ze dne 23. dubna 2004 jsme se 11. srpna tohoto roku zúčastnili jednání se zástupci TPCA, města Kolína a vládní agentury CzechInvest. Na tomto setkání jsme upozorňovali na nedostatečné naplňování závazků CSR ze strany TPCA a proto jsme ji vyzvali k zodpovědnějšímu řešení problémů spojených se stavbou automobilového závodu TPCA. Zástupci TPCA nás vyzvali k předložení konkrétních požadavků, které by podle našeho názoru vedly k naplnění cílů společenské odpovědnosti TPCA. Přestože by TPCA měla podle našeho názoru sama aktivně naplňovat své cíle společenské odpovědnosti, vypracovali jsme Návrh společenské odpovědnosti pro TPCA. Ten jsme 29. listopadu 2004 zaslali prezidentovi TPCA, panu Masatake Enomoto, na kterého jsme se obrátili s nabídkou jednání o skutečnostech a návrzích uvedených v tomto materiálu. Požádali jsme o to, aby navrhl termín takové schůzky s tím, že jeho odpověď očekáváme do 1 měsíce od obdržení tohoto dopisu.Návrhy obsažené v našem materiálu k 29. 11. 2004 podpořilo 30 nevládní organizací z celé České republiky včetně organizací sdružující občany, kteří jsou nebo mohou být dotčeni vlivy provozu závodu TPCA. Současně nás tyto organizace podpořily, abychom v celé věci dále jednali se společností TPCA. Další organizace, obce i jednotlivci se přidávají.

zpracováno dle stavu k listopadu 2004