případy → ČEZ: Elektrárna Prunéřov

ČEZ: Elektrárna Prunéřov

 

Aktualizováno ke dni: 11. 2. 2010

Skupina ČEZ provozuje na území Čech a Moravy celkově 15 uhelných elektráren. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí a je proto situována do blízkosti dolů, nejčastěji v Ústeckém kraji. V roce 2005 ČEZ představil Program obnovy uhelných zdrojů, v jehož rámci nyní plánuje modernizaci své největší hnědouhelné elektrárny v České republice, elektrárny Prunéřov II v okrese Chomutov (viz mapa). Pro zajímavost, tato elektrárna vypustí za rok do ovzduší tolik emisí oxidu uhličitého jako všechna osobní auta v České republice dohromady!

České hnědouhelné elektrárny dnes pracují s celkovou účinností kolem 30 %. Moderní uhelné technologie však již dnes dovolují dosáhnout čistou účinnost 43 % a více. Účinnost zdrojů přitom patří mezi zásadní kritéria tzv. nejlepších dostupných technologií (BATBest Available Techniques) v kategorii velkých spalovacích zdrojů. Instalace spalovacího zařízení splňujících kritéria BAT je zásadní podmínkou získání integrovaného povolení nutného ke stavbě podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Podle referenčních dokumentů (BREF) k aplikování BAT pro pro velká spalovací zařízení, které vydává Evropská komise, je energetická účinnost nejdůležitějším kritériem celého projektu. Pro „nová zařízení“ využívající uhlí je podle typu kotle stanovena čistá účinnost 42-45%. Pro „stávající zařízení“ se jako indikační hladina pro BAT předpokládá 36-40% či se může u stávajících zařízení považovat za BAT zlepšování o více než 3 %.

ČEZ v případě Prunéřova prosazuje technologii, která parametry BAT nesplňuje, „zmodernizovaná“ elektrárna má mít totiž podle plánu ČEZu pouze cca 38% čistou energetickou účinnost. Jak již bylo uvedeno výše, efektivita, s jakou elektrárna přeměňuje uhlí na energii, by ale měla dosahovat nejméně 42 %. Hra čísel? Nikoliv, každé jedno procento dosažené na zvýšení účinnosti znamená významné snížení spotřeby uhlí a současně podstatnou redukci emisí oxidu uhličitého, jichž je elektrárna Prunéřov II největším průmyslovým zdrojem v České republice.

 

Obnova stávající elektrárny nebo instalace nového zařízení?

ČEZ navrhuje zmodernizovat 3 ze stávajících 5 bloků elektrárny Prunéřov II. Svůj záměr pak prezentuje jako „komplexní obnovu“ stávajícího zařízení elektrárny. Při takové obnově stávajícího zařízení jsou však zákonná kritéria na účinnost výrazně mírnější, než v případě instalace nového zařízení, kdy je nutné dosáhnout již zmíněné čisté účinnosti nad 42 %. Zásadní ale je, že ČEZ v Prunéřově plánuje vyměnit ty nejklíčovější části bloků elektrárny (např. kotle, turbosoustrojí, generátory, odsiřovací zařízení apod.) bez nichž vlastně elektrárna není elektrárnou a zvýšit výkon z 210 MW na 250 MW. Velké množství souvisejících staveb bude zbouráno. Z původních tří bloků tak mají fakticky zůstat pouze ocelové konstrukce kotelny při zachování rozměrů strojovny, tedy obrazně řečeno pouze holé stěny. Podle našeho názoru tak jednoznačně jde o instalaci nového zařízení ve smyslu zákona o integrované prevenci a nikoliv o obnovu stávajícího zařízení elektrárny.

Navrhovaná nedostatečná účinnost elektrárny má vést také k tomu, že i emisní koncentrace znečišťujících látek jsou vyšší, než požaduje dokument BREF. V případě  tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou pro záměr elektrárny navrhovány limitní hodnoty 20 mg/m3, ale požadavky BREF jsou 10 mg/m3. U oxidu síry (SOx) jsou navrhovány limitní hodnoty 200 mg/m3, ale požadavky BREF jsou 150 mg/m3. Elektrárna Prunéřov II v současné době produkuje okolo 7,1 milionu tun oxidu uhličitého ročně. Technologie navržená společností ČEZ by snížila jejich emise na 4,1 milionu tun. Použití nejlepší dostupné technologie by však snížilo emise oxidu uhličitého každoročně o zhruba 500 000 tun.

Není bez zajímavosti, že již v roce 2006 ČEZ pod shodným názvem „komplexní obnova“ v elektrárně  Tušimice II prosadil projekt úplné výměny těch nejzásadnějších části technologie elektrárny. Přesto se tehdy státní orgány spokojily s tvrzením, že ČEZ elektrárnu pouze modernizuje, čímž mu umožnily obejít zákonné požadavky a povolily elektrárnu Tušimice s účinností pouze 37,5 %. ČEZ ve svém nynějším záměru v Prunéřově hodlá z jeho pohledu úspěšný tušimický projekt zopakovat. Dodavatele technologií pro prunéřovskou elektrárnu má ČEZ již dávno nasmlouvané.

 

Kampaň "Pohoda ČEZ - včerejší technologie již dnes"

Cílem společné kampaně "Pohoda ČEZ - včerejší technologie již dnes" (www.pohodacez.cz), kterou vede Ekologický právní servis, Greenpeace a místní sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ, je přesvědčit ČEZ, aby důsledně respektoval českou i evropskou právní úpravu.

Požadujeme proto, aby ČEZ přehodnotil svůj záměr „komplexní obnovy“ elektrárny Prunéřov II a při její plánované modernizaci použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 %. Dále požadujeme, aby ČEZ bezodkladně splnil podmínky, které mu na jaře roku 2009 uložilo Ministerstvo životního prostředí (zejména doplnil dokumentaci vlivů obnovy elektrárny na životní prostředí o variantu s uvedenou nejlepší dostupnou technologií). V případě, že ČEZ tyto naše požadavky odmítne, žádáme, aby se ČEZ výslovně zavázal, že elektrárna bude nejpozději v roce 2015 zcela odstavena.

 

Další podrobnosti o kauze se dočtete na webových stránkách kampaně: www.pohodacez.cz