historie

Největší zahraniční investicí na "zelené louce" v České republice na přelomu tisíciletí byla výstavba továrny od roku 2001 zfúzovaných nadnárodních společností "korejského" LG Electronics a "holandského" Philipsu ve společnost LG. Philips Displays. Ta se v Hranicích rozhodla vybudovat továrnu na velkoplošné obrazovky do televizí.

 

Případ se proslavil díky Markétě Regecové, která odmítla přistoupit na městem navrhovanou cenu 105 Kč/m2 (šlo tehdy o cenu běžnou, nicméně pozemky se v budoucí zóně prodávaly také za 300 Kč/m2...) a požadovala za své pozemky o necelých 50 Kč za m2 více. Místní starosta ji proto začal v médiích urážet, čímž rozpoutal mediální přestřelku a velkou licitaci o cenu pozemku. Do kauzy se zapojili také nejvyšší státní představitelé včetně tehdejšího premiéra Zemana (s jeho známým bonmotem: "Přeji si více Philipsů a méně Regecových..."). Paní Regecovou za podivných okolností k prodeji přesvědčoval náměstek policejního prezidenta, o celou záležitost se měla zajímat také BIS, politici poprvé veřejně začali debatovat o možnosti vyvlastňování pro účely průmyslových zón... A město Hranice nakonec muselo paní Regecové, na jejíž pozemcích Philips nelegálně stavěl, zaplatit namísto několika málo desítek tisíc Kč navíc, celých 5,2 mil. Kč.


Kauza Regecová však skoro dokonale zakryla několik pochybení a problémů, které se týkaly jak vzniku průmyslové zóny tak i samotného závodu společnosti LG.Philips, např. že Nejvyšší kontrolní úřad zjistil porušení zákonů o investičních pobídkách a o zadávání veřejných zakázek; že kvůli nekvalitní a rychlé přípravě projektu ze strany MPO, CzechInvestu a města došlo ke zbytečnému proinvestování několika milionů Kč; že je v současné době u České inspekce životního prostředí vedeno řízení týkající se skladování obrazovek nižší jakosti mimo areál továrny; že nedávno byla společnosti udělena již několikátá pokuta za porušení zákona v oblasti vypouštění odpadních vod atd..


Továrna, mohutně podpořená investičními pobídkami udělenými na základě usnesení vlády ze dne 29. března 2000 č. 321 ve výši přesahující 1,6 miliardy korun, tak v současnosti vyrábí obrazovky "jako na běžícím páse", a přitom celý závod nebyl po více než dva roky zkolaudován, od září 2001 až do března 2004 byl ve zkušebním provozu.


A právě se zahájením zkušebního provozu v září 2001 je spojen zásadní problém. Podle zákona o prevenci závažných havárií totiž užívání objektu, v němž jsou umístěny nebezpečné chemické látky (v případě LG.Philips jde např. o toluen, aceton, isopropanol, kyseliny fluorovodíkovou a dusičnou), nesmí být zahájeno bez schváleného programu prevence závažné havárie. Tento program je pro zahájení provozu továrny nezbytný z toho důvodu, že v něm musí být důkladně posouzena rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků na okolí.


EPS se v polovině září 2003 obrátil na krajský úřad s podněty k zahájení řízení o zákazu činnosti LG.Philips a k uložení sankce za chybějící pojištění. Jejich cílem je donutit korejsko-holandský koncern, aby začal respektoval český právní řád. Krajský úřad po měsíci stihl alibisticky odpovědět, že se v podstatě ztotožňuje se závěry uvedenými v podnětu EPS, ale vzhledem k mnoha okolnostem se jedná o velice složitý případ. Pokuty odmítl udělit s odůvodněním, že Philips porušuje zákon dva roky, a úřadům již "utekla lhůta", v níž podle zákona mohly pokutu udělit. O několik měsíců později, v lednu 2004, Krajský úřad "konečně" schvaluje bezpečnostní program prevence pro LG.Philips. Továrna také záhy získává integrované povolení (IPPC), které bylo z naší strany napadeno žalobou. LG.Philips tedy vůbec nic nebránilo v cestě za potřebnou kolaudací, která byla stavebním úřadem provedena v březnu 2004.

 

LG.Philips v srpnu 2003 získal od krajského úřadu tzv. integrované povolení, které jsme napadli odvoláním. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v Praze na jeho základě IPPC povolení změnilo. Uvedené rozhodnutí MŽP jsme však pro několik zásadních pochybení (mimo jiné spočívající v tom, že Philips posoudil jen malou část svého provozu, nikoliv továrnu jako celek) napadli v březnu 2004 správní žalobou k Městskému soudu v Praze, který jí v dubnu 2005 částečně vyhověl, zrušil rozhodnutí MŽP a LG.Philips tak přišel o důležité environmentální povolení. Na základě soudního rozhodnutí pak MŽP zrušilo i rozhodnutí Krajského úřadu a řízení o vydání integrovaného povolení se tak vrací na začátek.

 

Dále v kauze LG.Philips probíhalo vyšetřování Policie ČR ve věci námi podaného trestního oznámení na úředníky, kteří LG.Philips povolili, čímž porušili zákony na úseku prevence závažné havárie a stavebního práva. Policie ČR sice věc po třičtvrtě roce odložila s tím, že není možno věc vyřídit jinak. Sice si Policie ČR vyžádala posudek MŽP, který zkonstatoval, že nemělo být vydáno ani územní rozhodnutí (!), vyšetřující policista však z uvedeného nevyvodil žádný závěr. Na základě stížnosti EPS proti odložení věci státní zástupce rozhodnutí Policie ČR zrušil s tím, že dosavadní výsledky šetření odůvodňují jeho pokračování. Po roce "aktivity" Policie však opětovně dospěla k závěru, že případ úředníků, kteří povolili LG.Philips je třeba odložit. Případ jsme pro "podivně amatérskou" práci Policie zaslali na její protikorupční centrum. Opět následovala stížnost ze strany GARDE, kterou opět státní zástupce vyhodnotil jako oprávněnou, načež Policie dle jeho pokynů zahájila trestní stíhání (obvinila) úředníky z maření důležitého úkolu veřejného činitele z nedbalosti (§ 159 tr.zákona), což odůvodňuje postup úřadů (hranického, přerovského a olomouckého), aby dle § 11 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, převedli na jinou práci, která není správní činností, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení.

 

Od června 2006 jsou však všichni úředníci již zpět na svých pracovištích. Okresní státní zastupitelství v Přerově totiž jejich trestní stíhání zastavilo. Podle něj neporušili žádný zákon, když umožnili provoz továrny LG.Philips, přestože jí chyběl schválený program prevence závažné havárie bezpodmínečně nutný k zahájení provozu. Tento postup za nezákonný přitom označilo Ministerstvo životního prostředí ve svém vyjádření pro Policii ČR. To, že LG.Philips podnikal nezákonně, pak potvrdili i další experti a instituce.


Pokud by snad Okresní státní zastupitelství trestní stíhání těchto čtyř úředníků nezastavilo, jejich návrat na pracoviště byl pojištěn ještě z jiné strany. Parlament totiž na návrh senátora Jílka kvůli nim ze zákona o úřednících vypustil ustanovení, které úřadům přikazovalo obviněného úředníka přeřadit na jinou práci (novelou č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. 7. 2006).

 

zpracováno dle stavu k září 2006