odpovědnost korporací → Pro firmy → Často kladené dotazy

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Proč je reforma odpovědnosti firem na evropské úrovni nutná?

 

Pracovní podmínky dělníků a dělnic v Evropě se nedají srovnat s podmínkami v Asii, Africe a Latinské Americe, kde se podle zprávy OSN odehrává 70 % všech případů porušování lidských práv v oblasti byznysu na světě.

 

Ať už vědomě či nevědomě, nadnárodní firmy tuto situaci využívají a mnohdy jsou dokonce původci problémů. Dle informací OSN firmy za porušování lidských práv zodpovídají v 59 % přímo, z 18 % jsou původcem problémů jejich dodavatelé. Díky silnému postavení na trhu však mohou nadnárodní firmy zásadně ovlivňovat tyto podmínky. Reforma na evropské úrovni proto usiluje o to, aby firmy, které vyrábějí v evropském prostředí a dodržují zákony a respektují lidská práva a životní prostředí, a také podniky, které se rozhodly přesunout část své výroby do rozvojových zemí a snaží se zde dodržovat důstojné pracovní podmínky, nebyly v hospodářské soutěži znevýhodněny.

 

 

Jaké jsou konkrétní návrhy reformy odpovědnosti nadnárodních firem?

  • Mateřské firmy nebudou moci zneužívat skutečnost, že nenesou odpovědnost za dohled nad dodržováním lidských práv svými dceřinými podniky a subdodavateli v rozvojových zemích.

  • Veřejnosti budou dostupné informace, jakým konkrétním rizikům porušování lidských práv se firmy vystavují.

  • Zákazníci si budou moci zjistit, za jakých podmínek bylo vyrobené zboží, které si chtějí koupit.V případě, že oběti porušování lidských práv budou mít závažný důvod domáhat se nápravy na evropských firmách, právo by jim v tom nemělo klást překážky.

 

Co to v praxi znamená pro firmy?

 

Reforma odpovědnosti se bude týkat především největších hráčů na globálním trhu. Ze 100 nejsilnějších ekonomik světa je 52 právě korporací, z nichž tři desítky jsou bohatší než Česká republika. Pokud firma působí v desítkách zemí světa a její roční zisky se pohybují v rámci desítek miliard korun, není pro ni problém dohlížet na své dodavatele a ovlivňovat dopady činnosti svých dceřiných společností.

 

Prakticky to bude vypadat tak, že by jakákoliv firma, ať již velká či malá, měla být povinna v případě, že se dozví o porušování lidských práv při výrobě svého zboží zahraničními subdodavateli, učinit všechny rozumné kroky, aby od takového zneužívání bylo upuštěno. V krajním případě by měla ukončit smluvní spolupráci s daným subdodavatelem. Malá firma však na rozdíl od velké firmy nemůže nést odpovědnost za zneužití své hospodářské převahy vůči subdodovateli, které vyústilo v porušování lidských práv - např. za vyžadování nízkých cen, nesplnitelných dodacích lhůt, ignorování výsledků auditů; protože malá firma takovouto hospodářskou převahou nedisponuje. Jednoduše řečeno, odpovědnost malých i vekých firem se přímo odvíjí od jejich moci.

 

Tato reforma bude mít 2 zásadní pozitivní přínosy pro odpovědné firmy:

 

1. Pro firmy, které se rozhodnou přesunout svou výrobu do zemí, kde hrozí porušování lidských práv, budou nastaveny jasné podmínky. Pokud je dodrží, vyvarují se obvinění z účasti na porušování lidských práv. Stávající právní rámec takovéto podmínky nedefinuje - rozhodnutí, jak se zachovat, je ponecháno na vedení firem.

 

2. Tyto podmínky budou platit pro všechny subjekty na trhu. Firmy, které se snaží chovat odpovědně a pro které je nepřípustné profitovat na porušování lidských práv, nebudou znevýhodněny.

 

 

Čeho jsme již dosáhli?

 

Evropská unie si je problematiky porušování lidských práv nadnárodními firmami vědoma, proto také vždy podporovala činnost zvláštního zmocněnce OSN pro byznys a lidská práva, Johna Ruggieho, který se touto věcí dlouhodobě zabývá. Aktivita EU však pokračuje dále a v roce 2010 si Evropská komise nechala od Univerzity v Edinburghu vypracovat studii o možnostech právní odpovědnosti korporací. Tato studie se v mnohém shoduje s našimi návrhy. Kromě toho Evropská komise již zpracovává návrhy týkající se zveřejňování sociálních a environmentálních informací. Značná část těchto úspěchů je výsledkem našich dosavadních jednání s europoslanci a komisaři.

 

 

Jaké bude stanovisko České republiky a českých firem?

 

Evropská komise ohlásila, že v polovině roku 2011 stanoví novou politiku prosazování odpovědnosti firem. Vláda ČR se bude k tomu, jak tato politika má být nastavena a na jakých reformách má být postavena, vyjadřovat. Proto chceme, aby vláda uznala důležitost celého tématu. Problém se týká také českých firem, které jsou vůči nadnárodním firmám porušujícím lidská práva v nevýhodě. Chceme tuto skutečnost zdůraznit a přizvat firmy k podpoře reforem na evropské úrovni. Každá firma může podepsat Prohlášení firem za odpovědné podnikání, které bude předáno ministru průmyslu a obchodu ČR. Česká vláda tak bude znát nejen stanovisko veřejnosti, která již 6tisíci podpisy tuto myšlenku podpořila, ale také názor českých firem.