případy → Zahraniční investice v ČR → Hyundai v Nošovicích → deklarace porozumění

Deklarace porozumění

 

Od druhé poloviny července 2006 právníci programu GARDE-Globální odpovědnost na základě výzvy ze strany představitelů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (dále jen „HMMC“) absolvovali více než tři měsíce trvající náročná jednání. Posléze se do vyjednávání zapojily další subjekty: Moravskoslezský kraj (dále jen „MS kraj“), Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) a skrze ni také Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“).

 

Dne 3. listopadu 2006 pak byla uzavřena smlouva  - Deklarace porozumění, kterou za tzv. strany H-projektu podepsali: prezident HMMC, hejtman MS kraje, generální ředitel CzechInvestu a ministr průmyslu a obchodu, na druhé straně pak tzv. strany občanských sdružení, nevládní organizace Ekologický právní servis (EPS), Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Beskydčan - sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd a sdružení zastupující místní občany Půda pro život.

 

Tato smlouva obsahuje závazky všech zúčastněných stran a má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby  průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé. Je to vůbec poprvé, co se v České republice podařilo uzavřít komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny. Stejně tak jde o významný krok v dialogu se zástupci veřejné správy a samosprávy.      

 

- k jednotlivým závazkům plynoucím z Deklarace porozumění

  • MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK – Dolní Lutyně a Šilheřovic a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na „zelené louce“.
  • HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v okolí nošovické zóny a vložit do něj 20 mil. Kč a každoročně pak částky v řádech miliónů, zavést systém environmentálního managementu a auditu EMAS II či reportovat o trvalé udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative.
  • nevládní organizace se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob.

  • Navíc tato smlouva obsahuje i sankční mechanismus, který spočívá v povinnosti uveřejnit inzerát o porušení závazků z Deklarace.

 
stáhněte si:

 

 

- monitorování plnění Deklarace porozumění


Právníci GARDE - EPS v rámci snahy o zajištění maximálního naplňování smyslu Deklarace porozumění a jednotlivých jejich závazků monitorují a kontrolují aktivity HMMC především prostřednictvím vyjádření k projektové dokumentaci předložené ze strany HMMC do jednotlivých správních řízení, která se o povolení automobilky vedou. Mimo uvedené pak GARDE - EPS dále jedná s HMMC, MS krajem a CzechInvestem o konkrétním plnění jejich závazků.

V rámci snahy o maximální transparentnost vztahů - založených Deklarací porozumění - mezi GARDE - EPS a HMMC zveřejňujeme veškerou oficiální komunikaci mezi GARDE-EPS a HMMC a samostatně také komunikaci mezi GARDE-EPS a CzechInvestem, MPO a MS krajem.