případy → Minulé aktivity → monitoring CSR korporací v EU → dodržování Směrnic OECD

Průzkum o společenské odpovědnosti a standardech řízení a správy podniku podle Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti u společností působících ve střední Evropě

 

Průzkum byl proveden programem GARDE Ekologického právního servisu, ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi (NNO) působícími ve střední Evropě (PIC - Slovinsko, Priatelia zeme – CEPA - Slovensko, EMLA - Maďarsko, ELF - Estonsko) v rámci projektu podpořeného Evropskou komisí, generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti. Cílem projektu je otevření širší debaty o konceptu Corporate Social Responsibility (CSR) ve Střední Evropě. Cílem průzkumu bylo zjistit obeznámenost nadnárodních společností působících v této oblasti s konceptem CSR a se standardy zakotvenými ve Směrnicích OECD pro nadnárodní společnosti. Dalším cílem bylo zjistit míru ztotožnění se s těmito standardy a jejich praktické naplňování. Výzkum si tedy kladl za cíl odpovědět především na následující otázky.

 

1. Je nadnárodním společnostem působícím ve střední Evropě znám koncept CSR a standardy Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti?

 

2. Odpovídá chování nadnárodních společností působících ve střední Evropě standardům zakotveným ve Směrnicích OECD pro nadnárodní společnosti?

 

Průzkum byl proveden v období od 19. 6. 2006 do 30. 9. 2006 v České republice, Slovenské republice, Slovinsku, Maďarsku a Estonsku. Dotazníkovou formou bylo v těchto zemích osloveno celkem 125 nadnárodních společností. Dotazník, který byl společnostem zaslán měl nejen funkci nástroje pro zjištění daných skutečností, ale sloužil také jako nástroj propagace Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti. Dotazníky byly společnostem distribuovány prostřednictvím NNO působících v jednotlivých zemích, které zajistily překlad dotazníku do úředního jazyka té které země. Tímto krokem bylo sníženo riziko nízké návratnosti dotazníků z důvodu jazykové bariéry.

 

Oslovené společnosti byly vybírány z okruhu významných nadnárodních společností, které se veřejně prezentují jako společensky odpovědné a jsou členy organizací sdružující společnosti, které se hlásí k myšlence CSR, usilují o dodržování podnikatelské etiky v praxi, organizací podporující dárcovství a filantropii. Dále byly osloveny společnosti, které se umístily na předních místech v žebříčcích hodnotící popularitu společnosti. Vzhledem k vysoké míře zainteresovanosti oslovených společností na tématu CSR, jak vyplývá z jejich členství ve výše zmíněných organizacích a jejich veřejné prezentaci, jsme očekávali zájem o námi předložené téma výzkumu a s tím spojenou vysokou návratnost dotazníků. Toto očekávání však nebylo naplněno, což může mj. evokovat jistou pochybnost o vážnosti veřejně prezentovaných závazků společností chovat se společensky odpovědně.

 

Průzkumu se reálně zúčastnilo 28 nadnárodních společností (22,4 % návratnost dotazníku). Z toho 11 z České republiky, 2 ze Slovenské republiky, 5 z Maďarska, 4 ze Slovinska, 6 z Estonska.

 

Shrnutí:

 

Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků nelze výsledky průzkumu vztáhnout na všechny nadnárodní společnosti ve střední Evropě. Další problémem je výrazný nepoměr mezi navrácenými dotazníky z jednotlivých zemí (např. ČR 11, ale SR pouze 2), kvůli kterému nebylo možno provést komparace jednotlivých zemí.

   

Z průzkumu je zřejmé, že zúčastněné společnosti se prezentují jako vysoce společensky odpovědné, ve velké míře dodržující většinu standardů Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti. Vzhledem k tomu, že výzkum nebyl zaměřen na zjištění, konkrétních činností, které společnosti k naplnění svých hodnot a standardů realizují, lze těžko posoudit, zda se na průzkumu zúčastněné společnosti ve skutečnosti chovají společensky odpovědně, nebo své odpovědi v dotazníku mírně nadhodnotily. Je zřejmé, že koncept CSR je většině společností znám. Znepokojivým faktem však bezesporu je, že výrazné procento (35,7 %) společností uvedlo, že se nikdy nesetkaly se Směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti, tento výsledek by měl být impulsem zejména pro organizace sdružující společnosti, které se dobrovolně hlásí ke konceptu CSR a k vládním institucím, aby zvýšily svoje aktivity v oblasti informování společností o těchto směrnicích.

 

Jak již bylo uvedeno výše, neznalost Směrnic OECD pro nadnárodní společnosti může znamenat jistou pochybnost o tom, zda společnosti vědí, co je obsahem konceptu CSR a zda se skutečně chovají společensky odpovědně, nebo se tak pouze prezentují na veřejnosti. Jistá pochybnost o vážnosti závazků CSR vzniká i u nadnárodních společností, které byly v průzkumu osloveny, avšak vyplněný dotazník nenavrátily. Tato skutečnost rozhodně nemusí znamenat, že se tyto společnosti chovají nezodpovědně, naznačuje však jejich nezájem v oblasti komunikace s veřejností (potažmo s nevládními neziskovými organizacemi).

 

Výsledky průzkumu prokázaly, že koncept CSR je nadnárodním společnostem působícím ve střední Evropě dostatečně znám. Z výsledků je zřejmé, že společnosti toto téma považují za důležité, v některých případech však lze pochybovat, že skutečně vědí, co je obsahem tohoto pojmu. Vzhledem k tomu považujeme do budoucna za důležité, zaměřit se na vysvětlení obsahu konceptu CSR, popsání konkrétních postupů a strategií, které by měly společnosti přijmout a realizovat, aby mohly být považovány za opravdu společensky odpovědné, dávat společnostem konkrétní příklady společensky odpovědných aktivit podniků.

 

Detailní výsledky průzkumu, včetně seznamu oslovených společností a dotazníku, jsou uvedeny v souboru ke stažení:

OECD_monitoring-vyhodnoceni_final.pdf