Další informace  → odkazy a literatura → publikace o CSR ke stažení

publikace o CSR ke stažení

- o tématu odpovědnosti korporací:

 

- česky:

 

- Ladislav Blažek, Klára Doležalová, Alena Klapalová: „Společenská odpovědnost podniků“, Working paper č. 9/2005, Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, ISSN 1801-4496: http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2005-09.pdf

 

- Trnková, J.: „Společenská odpovědnost firem kompletní průvodce tématem & závěry z průzkumu v ČR“ Praha, Business Leaders Forum, 2004: www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf

 

- Kolektiv autorů: „Napříč společenskou odpovědností firem“, AISIS, o.s., 2005, ISBN 80-239-6111-X: www.sof.cz/download/Napric-SOF.pdf

 

- Ladislav Blažek, Klára Doležalová, Alena Klapalová, Ladislav Šiška: „Metodická východiska zkoumání a řízení inovační výkonnosti podniku“ - Working paper č. 11/2005, Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, autoři, ISSN 1801-4496: http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2005-11.pdf

 

- Vojtěch Vaněček: „Dobrovolné podnikové zprávy o vztahu k životnímu prostředí, o zdraví a bezpečnosti, a o udržitelném rozvoji“, Planeta, Ročník XIV, číslo 1/2006, MŽP:

www.env.cz/osv/edice.nsf/106A5F9EEBC5C7BEC1257125003FE719/$file/planeta1-06-press.pdf

 

- Dušan Pavlů, Vladimíra Kalnická: „Závěrečná zpráva z výzkumu Společenská odpovědnost firem v České  republice“, AMASIA, s.r.o., 2002: www.amasia.cz/sluzby/data/spolecenska-odpovednost-firem-2002.pdf

 

- Zuzana Bartošová: „Průvodce firemní filantropií“, Fórum dárců, o.s., Praha 2005: www.donorsforum.cz/dokumenty/PruvodceFiremniFilantropii.pdf

 

- Veronika Jeřábková, Jan Hartl: „Společenská odpovědnost firem“, AISIS 2003: http://www.sof.cz/download%5C781_03_aisis%20bro%9Eura%20sof.pdf

 

- Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání, „Úvod do sociální zodpovědnosti společností pro malé a středně malé podniky”: ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_cs.pdf

 

- Sdělení jarnímu zasedání Evropské rady, „Společně k růstu zaměstnanosti Nový začátek lisabonské strategie“, KOM(2005) 24 v konečném znění: ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_cs.pdf

 

- Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, „Hodnocení strategie udržitelného rozvoje - Akční platforma“, KOM(2005) 658 v konečném znění: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0658cs01.pdf

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, „Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost: Učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků“, KOM(2006) 136 v konečném znění:

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0136_/com_com(2006)0136_cs.pdf

 

- slovensky:

 

- „Správa o stave slovenských nadácií“, Fórum donorov, 2005: www.partnerstva.sk/buxus/docs/FD_Analyza_Stav_nadacii.pdf

 

- Allan Bussard, Eduard Marček, Marek Markuš, Michal Bunčák, Piotr Mazurkiewicz, "Spoločensky zodpovedné podnikanie", Nadácia Integra, Nadácia Pontis, PANET, 2005: www.blf.sk/tmp/asset_cache/link/0000012992/Publikacia_SZP.pdf

 

 

- anglicky:

 

- Commission of the European Communities, “Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility“, COM(2001) 366 final: europa.eu.int/eur-lex/en/com/gpr/2001/com2001_0366en01.pdf

 

- Communication from the Commission concerning “Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development“, COM(2002) 347 final: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0347en01.pdf

 

- Communication to the Spring European Council, “Working together for growth and jobs - A new start for the Lisbon Strategy“, COM(2005) 24 final: ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf 

 

- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “On the review of the Sustainable Development Strategy  - A platform for action”, COM(2005) 658 final: europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0658en01.pdf

 

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, “Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility”, COM(2006) 136 final: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0136_/com_com(2006)0136_en.pdf 

 

- Commission of the European Communities, “Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility”, 2003: ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/mapping_final.pdf

 

- Commission of the European Communities, “ABC of the main instruments of Corporate Social Responsibility”, 2004: ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr_abc.pdf

 

- European Multistakeholder Forum on CSR, “Final results & recommendations“, June 2004:

ec.europa.eu/enterprise/csr/documents/29062004/EMSF_final_report.pdf

 

- Commission of the European Communities, DG for Enterprise, “Introduction to Corporate Social Responsibility for Small & Medium-Sized Enterprises”:

ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_en.pdf

 

- Collective of Authors led by Piotr Mazurkiewicz, including Robert Crown, Vanessa Bartelli: “What Does Business Think about Corporate Social Responsibility?”, Part II: A Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE Countries Project, World Bank, 2005:

siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/csrreportpart2.pdf

 

- Ran Goel, Wesley Cragg: “Guide to Instruments of Corporate Responsibility - An overview of 16 key tools for labour fund trustees”, Schulich School of Business, York University, 2005:

www.pensionsatwork.ca/english/pdfs/conference_2005/goel_guide_to_instruments.pdf

 

- Green 8, “Position Paper on Corporate Social Responsibility & The EU Multi-Stakeholder Forum Process”, 2004: www.transportenvironment.org/docs/Positionpapers/2004/April2004_Position-CSR-EU_Green8.pdf

 

- Milieudefensie (FoE NL), “Using the OECD Guidelines for Multinational Enterprises - A critical starterkit for NGOs”, 2003: www.foenl.org/tk_english.htm

 

- Cornelia Heydenreich and Co. “The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Supply Chain Responsibility”, OECDWatch Discussion Paper, 2005:

www.oecdwatch.org/docs/OW_Supply_Chain_paper.pdf

 

- Collen Freeman, Cornelia Heydenreich, Serena Lillywhite: ”Guide to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises' Complaint Procedure”, OECD Watch, 2006:

www.oecdwatch.org/docs/OW_complaint_guide_4.pdf

 

- Joris Oldenziel: “A comparative analysis of the UN Norms for Businesses with existing international instruments”, SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations, 2005:

www.somo.nl/html/paginas/pdf/UN_Norms_report_news_2005_EN.pdf

 

- Germanwatch Conference Documentation: “Where is the Limit to Corporate Responsibility? Trade Relations and Supply Chain Responsibility of Multinational Enterprises”, 2004 www.germanwatch.org/tw/kwzul04e.pdf

 

- United nations, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights “Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”:

www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/64155e7e8141b38cc1256d63002c55e8