o nás → Partnerské organizace → ECCJ - corporate justice

ECCJ - European Coalition for Corporate Justice

EPS je členem koalice European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), v níž jako jediná právnická organizace reprezentuje Českou republiku a celý CEE region z pozice člena výkonného výboru ECCJ. 

 

ECCJ je iniciativou 19 evropských nevládních organizací prosazujících korporátní odpovědnost.

 

ECCJ je vedena výkonným výborem, jehož členy jsou mimo EPS tyto nevládní organizace: Friends of the Earth Europe, MVO Platform, Forum Citoyen pour la RSE, Manitese, CoRA, Fédération International de ligues de Droits de l'Homme (FIDH).

 

Vize ECCJ:

 

Vizí ECCJ je udržitelný svět, v němž je úsilí velkých firem vytvářet zisk vyváženo zájmy společnosti jako celku a respektem k lidským, sociálním a environmentálním právům. Aby taková vize mohla být realizována, jsme přesvědčeni, že je nutné přijmout právně vynutitelné mechanismy založené na mezinárodně dohodnutých standardech a principech v oblasti lidských, sociálních a environmentálních práv.

 

ECCJ a EPS prosazují následujích 6 principů, které jsou nezbytné pro dosažení dodržování lidských práv v činnosti korporací:

  1. Odpovědnost korporací by měla být založena na mezinárodně dohodnutých standardech a principech v oblasti lidských práv a sociálních, pracovněprávních, environmentálních a hospodářských standardů pro činnost korporací.
  2. Ačkoliv dobrovolné aktivity mohou být v určitých případech úspěšné, k zajištění, aby všechny korporace dodržovany národní a mezinárodní standardy, je nezbytné přijmout příslušnou právní regulaci.
  3. Práva dotčených lidí jsou základem pro odpovědnost korporací. Je nezbytné tato práva zabezpečit tak, aby se dotčení lidé mohli právní cestou domáhat nápravy na samotných korporacích a jejich managementu  za negativní dopady jejich činností. Základním předpokladem je existence systémového vnitřního a vnějšího dialogu korporací s dotčenými komunitami již od prvotních stádií plánování svých operací.
  4. Iniciativy k odpovědnosti korporací mohou být efektivní a důvěryhodné pouze tehdy, když jsou jejich součástí mechanismy pro nezávislé monitorování a ověřování tvrzených výsledků, a mechanismy umožňující docílit nápravy lidem negativně dotčeným aktivitami korporací.
  5. Odpovědnost korporací vyžaduje vysokou a konsistentní úroveň transparentnosti obchodních aktivit a výrobních procesů. To implikuje povinné informování o sociálních a environmentálních dopadech činnosti korporací včetně zveřejnění plateb, veřejné podpory a lobbyingových aktivit uskutečněných ve vztahu k veřejným autoritám a rozpoznání práva spotřebitelů a dalších dotčených subjektů na  informace o výrobních procesech, produktech a službách.
  6. Snížení negativních dopadů obchodních aktivit vyžaduje změnu přístupu korporací ke svému dodavatelskému řetězci. Dále je nezbytné, aby požadavky odpovědného chování byly včleněny do manažerských systémů, vytváření obchodní strategií a politiky nákupů a zajištění dodávek.

 

Více informací na www.corporatejustice.org