21.11.06 12:08 Age: 17 yrs

Představitelé společnosti Hyundai, státu a Moravskoslezského kraje uzavřeli s nevládními organizacemi průlomovou dohodu.

Hyundai, Tiskové zprávy

 

Společná Deklarace porozumění, uzavřená v minulých dnech, obsahuje závazky všech zúčastněných stran a má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé.K závazkům jednotlivých stran Deklarace:
* MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK - Dolní Lutyně a Šilheřovic - a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na "zelené louce".
* Společnost HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v obcích kolem nošovické zóny.
* Strany občanských sdružení se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob."Jsem rád, že investici firmy Hyundai už nyní nic nestojí v cestě. Výstavbu továrny v Nošovicích považuji za mimořádnou příležitost moravskoslezského regionu snáze překonat problémy spojené s restrukturalizací průmyslu. Oceňuji, že organizace, které jsem doposud znal spíše jako příčinu blokace řady projektů, učinily vstřícný krok a doufám, že tomu tak bude i v budoucnu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.
"Smyslem deklarace je odstraňovat případné negativní ekologické nebo sociální dopady investice v kraji a dlouhodobě posilovat principy trvale udržitelného rozvoje při přípravě podobných investic," upřesnil generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda s tím, že plný provoz závodu podle výpočtů agentury zvýší celkové HDP České republiky nominálně až o 2,5 procenta, v Moravskoslezském kraji klesne nezaměstnanost o jedno procento. Jednatel společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Eok-Jo Kim doplnil: "Při plném, a zdůrazňuji, že maximálně pro životní prostředí šetrném provozu, zaměstnáme více než 3 tisíce lidí a chceme se výrazně podílet na rozvoji celého kraje. Chceme být dobrými sousedy."

 

"Moravskoslezský kraj a agentura CzechInvest končí s přípravami průmyslových zón Dolní Lutyně a Šilheřovice," zdůrazňují další závazky plynoucí z deklarace hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. "Je třeba maximálně využívat možností regenerace opuštěných průmyslových areálů - tzv. brownfieldů - doplnili. "Moravskoslezský kraj už má při své Agentuře pro regionální rozvoj dobře fungující jednotku regenerace brownfieldů a nemalé dotační prostředky už putovaly a ještě půjdou do projektů na přebudování těchto ploch pro účely podnikání," upřesnil už běžící kroky náměstek hejtmana Pavel Drobil. "Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest zorganizují v příštích dvou letech v jednotlivých krajích ČR semináře o problematice brownfieldů a na nich se pokusí oslovit investory, jež by se mohli podílet na jejich regeneraci a podnikání v takto vytvořených zónách," přislíbil náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Szurman. "Regenerace brownfieldů je zároveň prioritou programu Nemovitosti, který bude součástí operačního programu Podnikání a inovace v nadcházejícím období čerpání prostředků z EU 2007-13," upozornil Tomáš Hruda.Strany občanských sdružení (EPS, Beskydčan, Půda pro život a Děti Země) naproti tomu od počátku vidí v přípravě a realizaci průmyslové zóny Nošovice a závodu HMMC jistá enviromentální, společenská i ekonomická rizika nejen pro MS kraj, ale pro Českou republiku jako celek. Letos v červenci HMMC vyzvalo právníky EPS k jednání. Obtížná vyjednávání se rozběhla v srpnu a probíhala po celé září a říjen. Postupně se do nich zapojily MS kraj, CzechInvest a poté další nevládní organizace, které se účastnily povolovacích řízení o nošovické zóně a závodu HMMC."Uzavřená dohoda opět dokazuje, že nevládní organizace nejednají s motivem vyvíjet účelové obstrukční jednání, což je jim často podsouváno, ale jejich skutečným cílem je prosadit věcná řešení, která budou prospěšná široké veřejnosti. Nebýt jejich systematického tlaku, k uzavření dohody zmírňující negativní dopady celého projektu by nikdy nedošlo. Na druhé je třeba zdůraznit, že například EPS se odhodlalo k velkému ústupku, neboť jeho původním cílem bylo pokusit se zastavit celý projekt za použití veškerých právních prostředků," říká právník Pavel Franc z programu GARDE Ekologického právního servisu.Jeho kolega Jiří Nezhyba dodává: "Strany H-projektu garantují, že budou ve správních řízeních týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC důsledně naplňovat požadavky českého právního řádu, a tento závazek je pro nás podstatný. Máme totiž zkušenosti s dalšími zahraničními investicemi v České republice, kde porušování zákonů při jejich povolování bylo v podstatě pravidlem."Paní Ludmila Kozlová z nošovického sdružení Půda pro život vítá především bezprostřední pozitivní efekty Deklarace: "Nákladní automobily z továrny Hyundai nebudou místní občany o většině víkendů obtěžovat hlukem a prachem, vyjednalo se ozelenění uvnitř i vně závodu, které sníží zásah do krajinného rázu, peníze z nadace pak umožní podporu veřejně prospěšných projektů v Nošovicích a okolí."Leo Košťál z Beskydčanu ji doplňuje: "Vytvoření umělého přechodu v Jablunkovském průsmyku umožní například velkým šelmám z Polska a Slovenska žít nadále i u nás. Tak zůstane zachována naše sounáležitost s celým Karpatským masivem. Pak dopravní zátěží spojenou s továrnou Hyundai tolik neutrpí ani turistická atraktivnost Beskyd. Vítáme také opuštění plánů na realizaci environmentálně kontroverzních zón v Dolní Lutyni a Šilheřovicích, které pomůže zachovat tamní životní prostředí."Miroslav Patrik z Dětí Země, který se zabývá vlivem dopravy na životní prostředí, říká: "Vítáme, že stát bude investovat více než 9 miliard korun do modernizace železnice na Slovensko, takže společnost Hyundai ji bude moci plně využit při výměně zboží se sesterskou firmou KIA v Žilině."Všechny strany Deklarace se dohodly, že zveřejní plný text tohoto dokumentu na svých internetových stránkách.Deklaraci podepsali: zástupci Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Moravskoslezského kraje (MS kraj), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest, na druhé straně pak nevládní organizace Ekologický právní servis (EPS), Půda pro život, Beskydčan a Děti Země.Za HMMC: Eok-Jo Kim, jednatel; (PR manager HMMC Petr Vaněk 606759790)
Za Moravskoslezský kraj: hejtman Evžen Tošenovský, náměstek hejtmana Pavel Drobil;
Za MPO: ministr Martin Říman, náměstek ministra Robert Szurman;
Za CzechInvest generální ředitel Tomáš Hruda, vedoucí H-projektu Hanuš Krejčí;
Za Ekologický právní servis: Pavel Franc a Jiří Nezhyba (tel. 608362596, resp. 775154073);
Za Půdu pro život: Ludmila Kozlová(tel. 558641476);
Za Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu: Miroslav Patrik (tel. 603574289);
Za Beskydčan: Leo Košťál (tel. 721801063).

 

Soubor ke stažení: Deklarace porozumění (CZ)