05.11.08 10:00 Age: 15 yrs

Automobilka Hyundai zahajuje výrobu, přestože ještě nemá všechna potřebná povolení pro stavby svého závodu

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále „Hyundai“) počátkem listopadu zahájila v Nošovicích zkušební výrobu automobilů. Na to, zda budou vůbec povoleny, však teprve čeká dalších sedm důležitých stavebních objektů automobilky, jako je např. administrativní budova, sklad hotových aut, parkovací a nakládací plochy, komunikace atp.[1] Ty Hyundai stavěl nezákonně, v rozporu se stavebním povolením, a proto musí počkat na rozhodnutí stavebního úřadu, zda mohou být dodatečně povoleny nebo naopak odstraněny. Stavební úřad doposud nerozhodl.

 

„Pokud spočteme, kolik stavebních objektů Hyundai v Nošovicích celkově stavěl nezákonně, dojdeme k číslu blížícímu se třicítce,“ říká Jiří Nezhyba, právník programu GARDE ze sdružení EPS (dále „GARDE-EPS“) a dodává: „Hyundai navíc manipuluje veřejnost a dokonce i své zaměstnance, když ve svém firemním zpravodaji o porušování zákonů při výstavbě továrny informuje zavádějícím způsobem, a to v seriálu s výmluvným názvem 'Mýty a pověry o HMMC'.“ [2]

 

Hyundai se snaží veřejnosti a nyní i svým zaměstnancům namluvit, že když hodlal v průběhu výstavby závodu změnit některé parametry svých stavebních objektů, tak vlastně neměl jinou možnost než projít řízením o odstranění stavby nebo o jejím dodatečném povolení. Uvedené však není žádným pravdivým vysvětlením. Pokud totiž jakýkoliv stavebník plánuje se odchýlit od stavebního povolení, a nechce přitom porušovat zákon, tento svůj záměr musí před provedením takových změn nejprve oznámit stavebnímu úřadu a požádat jej o změnu stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona.[3] Teprve po povolení změny je může provést.

 

Hyundai však změny staveb bez vědomí stavebního úřadu provedl, čímž stavební zákon porušil. Je přitom jasné, že když automobilka změny staveb fakticky prováděla, musela stavět podle k tomu účelu aktualizované projektové dokumentace. Proč ji však nepředložila stavebnímu úřadu ke schválení v souladu se zákonem, to nebylo nikdy ze strany Hyundai řádně nezodpovězeno. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu dodává: „Namísto toho, aby vedení Hyundai svou vinu za opakované porušování zákonů alespoň férově přiznalo a také uvedlo relevantní důvody, které je k tomu vedly, slyšíme jen výmluvy a odvádění pozornosti.“ Podle Jiřího Nezhyby je důvodem nezákonného postupu automobilky její snaha zahájit výrobu co nejdříve, a to za každou cenu, byť i zákonům navzdory.

 

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby se firmy staly odpovědnými za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených zástupců a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Program GARDE / Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: garde@eps.cz URL: www.responsibility.cz, www.eps.cz

 

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

 

[1] Stavební úřad v Dobré přípisem ze dne 29. 8. 2008 oznámil, že Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. požádal o dodatečné povolení stavby „H- PROJECT“ sekce 10 Venkovní plochy k následujícím stavebním objektům prováděných v rozporu se stavebním povolením:

 

- SO 1010 Komunikace a zpevněné plochy

- SO 1011 Kontejnerová skladovací plocha

- SO 1012 CBU – sklad hotových aut

- SO 1013 Parkovací plocha

- SO 1014 Nakládací plochy

- SO 1017 Parkoviště nákladních vozů

 

Stavební úřad v Dobré pak přípisem ze dne 31. 10. 2008 oznámil, že Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. požádal o dodatečné povolení stavby „H- PROJECT“ sekce 07 Administrativní budova.

 

[2] viz HMMC News 09 / 2008, str. 3, seriál „Mýty a pověry o HMMC - část třetí“:

 

„V řadě médií se svého času objevovaly informace o tom, že „HMMC v České republice staví bez potřebných povolení a porušuje tak české zákony...“, ... Dokumentace pro územní a stavební povolení k projektu HMMC byla připravena a předána stavebnímu úřadu v roce 2006. Při jejím zpracování vycházeli projektanti ze znalosti technologií, které byly v té době dostupné, zejména pak z tehdy dokončovaného závodu KIA Motors Slovakia v Žilině. Závod HMMC si však dal za cíl použít technologie odpovídající nejaktuálnějšímu stavu techniky Proto nebyl výběr dodavatelů technologií ukončen před dokončením stavebních projektů, ale probíhal i v době povolovacích řízení a samotné výstavby. Některé z použitých technologií tak umožnily např. zmenšení zastavěné plochy, snížení nároků na počet a výkon vytápěcích jednotek apod. Tyto změny však musely být formálně projednány v rámci řízení o změnách stavby, což, s ohledem na výše uvedené, nebylo vždy možné provést před zahájením stavby.“ (dostupné na http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/download/hyundai-news-09.pdf)

 

[3] viz § 118 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) Změna stavby před jejím dokončením:

 

(1) Stavební úřad může na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

 

 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.