31.08.08 10:30 Age: 15 yrs

EPS uzavřel s Dymos, subdodavatelem nošovické automobilky Hyundai, smlouvu o mimosoudním vyrovnání.

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Jak jsme informovali v naší tiskové zprávě z 2. června 2008,[1] právníci programu GARDE sdružení EPS (GARDE - EPS) podali žalobu proti stavebnímu povolení továrny na výrobu autosedaček Dymos, subdodavatele nošovické automobilky Hyundai. Důvodem žaloby byl mimo jiné fakt, že Dymos až po vydání stavebního povolení oznámil, že ve své továrně hodlá rozšířit výrobu a vedle montovny zde umístit také environmentálně problematickou linku na výrobu polyuretanových výplní sedaček.[2]

 

Hlavním motivem žaloby GARDE - EPS proto bylo zamezení opakování tohoto systémového problému, známého též jako tzv. salámová metoda, kdy investor nejprve postaví nekontroverzní části projektu a poté si zažádá o povolení realizovat problematické aktivity, bez kterých se projekt neobejde. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: „Když investor použije salámovou metodu, je pro něj daleko méně obtížné získat následná povolení, mj. i proto, že úředníci se dostávají do obtížné pozice: investice je podporována státem či místními politiky, tedy de facto jejich zaměstnavatelem, přičemž rozhodnutí úředníků může znamenat miliardové ztráty či dodatečné náklady.“

 

Krajský soud v Ostravě žalobě GARDE – EPS přiznal v červnu 2008 tzv. odkladný účinek,[3] což znamená, že do konečného rozhodnutí soudu Dymos nesměl ve stavbě své továrny pokračovat. Dymos se proto obrátil na GARDE – EPS s návrhem na jednání o mimosoudním vyrovnání. Na základě zkušeností s automobilkou Hyundai v Nošovicích, která opakovaně porušovala stavební zákon, když stavěla své haly a další objekty v rozporu se stavebními povoleními,[3] si GARDE – EPS sám ověřil informace o nově navrhované technologii v Dymosu a jejích dopadech na životní prostředí. Dle těchto zjištění dopady nemají být významné a podle všeho motivem použití tzv. salámové metody byla skutečně pozdní změna rozhodnutí Dymosu o organizaci výroby.

 

Ve vztahu k environmentálním dopadům provozu závodu Dymos, které měly být posuzovány v rámci řízení EIA, byly nalezeny možné rezervy v otázce energetických úspor. GARDE – EPS se proto rozhodl na návrh mimosoudního vypořádání sporu přistoupit. Obsahem dohody jsou následující body:

* Dymos si nechá specializovanou společností podle svého výběru zpracovat studii energetických úspor svých provozů,

* Na základě studie pak Dymos investuje nejméně 10 milionů Kč do energetických úspor dle doporučení uvedené studie energetických úspor,

* Dymos realizuje doporučení akustické studie, která je součástí dokumentace pro stavební povolení, tj. provede navrhovaná protihluková opatření na své továrně.

 

EPS z této dohody neplyne žádný přímý ani zprostředkovaný finanční prospěch. Na základě zkušeností s jednáním a automobilkou Hyundai a zejména s jejím porušováním zákonů a Deklarace porozumění,[4] jsou však závazky Dymosu jasně definovány a jejich neplnění je sankcionovatelné smluvní pokutou.

 

Právník GARDE – EPS Pavel Franc k tomu dodává: „K uzavření smlouvy jsme dospěli po zvážení všech aspektů ochrany lidského zdraví a životního prostředí související s daným provozem. Důležitým aspektem pro naše rozhodnutí bylo také to, že nás Dymos přesvědčil o tom, že jeho úmyslem skutečně nebylo obcházet zákony České republiky. V neposlení řadě bylo významné to, že Dymos přijmul náš požadavek na vysokou smluvní pokutu v případě, že své závazky nedodrží.“ EPS po podpisu smlouvy vzalo svou žalobu proti stavebnímu povolení na Dymos zpět, a soud následně řízení zastavil. Smlouva mezi EPS a Dymos je zveřejněna, ostatně tak jako veškerá oficiální korespondenci týkající se kauzy Hyundai, na webových stránkách www.responsibility.cz.

 

 

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby se firmy staly odpovědnými za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených zástupců a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Pavel Franc, mobil: 608 362 596

Program GARDE / Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: garde@eps.cz

URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

 

[1] viz tisková zpráva z 2. června 2006 „EPS podal žalobu proti stavebnímu povolení pro dceřinou společnost Hyundai.“: http://eps.cz/cz2097283tz/tiskove-zpravy/  

 

[2] Společnost Dymos Czech Republic s.r.o. dne 24. dubna 2008 oznámila záměr „DYMOS - nová technologická linka, Nošovice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV9087.  Dle textu oznámení „Záměrem investora je umístění nové technologické linky na výrobu polyuretanových výplní autosedadel do předmětného montážního závodu.“

 

[3] Hyundai v nedávné minulosti opakovaně porušoval zákony při změně parametrů několika svých výrobních hal. Stavební úřad proto zahájil řízení o odstranění staveb a uložil HMMC několikamiliónové pokuty. Viz např. tisková zpráva GARDE-EPS z 20. 11. 2007 „Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny."(http://www.eps.cz/cz2057975tz/tiskove-zpravy/) nebo tisková zpráva z 20. 3. 2008 „Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz." (http://www.eps.cz/cz2083832tz/tiskove-zpravy/)  

 

[4] Deklarace porozumění je název smlouvy, kterou EPS a další občanská sdružení uzavřela v listopadu 2006 s Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechInvestem. Obsahem smlouvy jsou podmínky, za kterých má být investice realizována (více viz http://www.responsibility.cz/index.php?id=387)  

 

 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.