14.07.08 10:00 Age: 16 yrs

Hyundai v Nošovicích opět ignoruje zákony: bez stavebního povolení začal stavět závod své dceřiné společnosti HYSCO.

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. („HMMC“) v Nošovicích opět ignoruje zákony. Tentokráte svůj protiprávní postup vystupňovala, když výstavbu haly na zpracování ocelových svitků HYSCO [1] zahájila tzv. na černo, bez platného stavebního povolení. Stavební úřad proto musí zahájit řízení o odstranění stavby.

 

Ignorování zákonů ze strany HMMC deklaroval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ten na základě odvolání právníků programu GARDE sdružení EPS („GARDE-EPS“) přezkoumával stavební povolení pro závod HYSCO, které na základě žádosti HMMC v dubnu 2008 vydal stavební úřad v Dobré. Krajský úřad však v průběhu odvolacího řízení zjistil, že na stavbě závodu HYSCO byly nelegálně započaty stavební práce na základových konstrukcích stavby.[2] Z důvodu, že stavebník práce zahájil bez pravomocného stavebního povolení, krajský úřad odvolací řízení zastavil a stavební povolení na halu HYSCO zrušil. Stavební úřad je nyní podle stavebního zákona povinen zahájit řízení o odstranění nelegálně zahájené stavby.

 

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: „Automobilka snaží zahájit výrobu co nejdříve a ignoruje přitom požadavky českých zákonů.“ Zatímco v nedávné minulosti HMMC v několika případech „pouze“ nelegálně dodatečně měnil rozměry již povolených staveb,[3] nezákonným zahájením stavby bez stavebního povolení podle GARDE-EPS zbořil další pomyslnou hranici respektování práva. „Skutečně dobrý a zodpovědný soused, jak se opakovaně Hyundai prezentuje, zákony dodržuje a nikoliv si sám určuje, co a kdy pro něj platí,“ [4] zpochybňuje veřejnou prezentaci automobilky o dobrém sousedství Jiří Nezhyba.

 

GARDE-EPS společně s dalšími organizacemi včetně nošovických občanů v listopadu 2006 uzavřel s HMMC, Českou republikou a dalšími stranami smlouvu, Deklaraci porozumění. V ní se HMMC mj. zavázal důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu.[5] GARDE-EPS k tomu konstatuje, že svým odvoláním Deklaraci porozumění neporušil, neboť ta jej zavazuje nevyužít právních prostředků pouze ohledně výstavby vlastního závodu společnosti HMMC, což není tento případ, který se týká konstrukce závodů dceřiné společnosti HMMC.

 

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby firmy byly odpovědné za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených zástupců a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Program GARDE / Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: garde@eps.cz 

URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

 

[1]    HYSCO CZECH s.r.o. je stoprocentně vlastněna společnosti Hyundai Hysco. Hyundai Motor Company, jež je mateřskou společností HMMC, a společnost KIA Motors vlastní ve společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd podíly ve výši 26,13 % a 13,91 %. - viz „Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.“ (viz http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n661-06.pdf)     

 

[2]     Viz odůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 79461/2008 ze dne 9. 7. 2008. Ten zrušil stavební povolení na stavbu „HYSCO PROJEKT“ zahájené na návrh společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., které vydal stavební úřad v Dobré dne 9. 4. 2008. Ekologický právní servis se proti stavebnímu povolení dne 25. 4. 2008 odvolal. Krajský úřad se z důvodu nezákonného postupu HMMC ve svém rozhodnutí odvoláním GARDE-EPS věcně nezabýval, nicméně se k němu vyjádřil a označil je za důvodné. (lze stáhnout ze sekce „dokumenty ke kauze“: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120)

 

[3]     HMMC v nedávné minulosti opakovaně porušoval zákony při změně parametrů několika svých výrobních hal. Stavební úřad proto zahájil řízení o odstranění staveb a uložil HMMC několikamiliónové pokuty. Viz např. tisková zpráva GARDE-EPS z 20. 11. 2007 „Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny" (http://www.eps.cz/cz2057975tz/tiskove-zpravy/) nebo tisková zpráva z 20. 3. 2008 „Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz." (http://www.eps.cz/cz2083832tz/tiskove-zpravy/)

 

[4]     Viz úvodní slovo prezidenta Hyundai: „Od svého příchodu do České republiky v roce 2006 naše společnost usiluje o to, být dobrým, zodpovědným a spolehlivým sousedem a partnerem jak občanům v bezprostředním okolí našeho vznikajícího závodu v Nošovicích, tak Moravskoslezskému kraji a celé České republice.“ (http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=slovo_prezidenta)

 

[5]     Viz čl. 1 Deklarace porozumění: „HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“

 

 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.