10.04.08 09:00 Age: 15 yrs

Sadařství a botanika podle Hyundai

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nedávno prezentovala projekt sadových úprav s tím, že bude vysazovat pouze původní rostlinné druhy. Ve skutečnosti však Hyundai hodlá okolí své továrny zkrášlit nepůvodními druhy stromů a keřů jako jsou např. čínské javory, americké duby, červeně kvetoucí hlohy, červené lísky, apod. Navíc, automobilkou plánované sadové úpravy v mnoha bodech nerespektují požadavky studie LÖW & spol. s r.o., které se v Deklaraci porozumění Hyundai zavázal dodržet.

 

„V nedávné době [bylo] nakoupeno dalších 1.664 stromů a 51.820 keřů. Jedná se výhradně o rostlinné druhy, které jsou v této lokalitě doma a které jsou dokonale přizpůsobené místním klimatickým a půdním podmínkám: javory, jasany, olše, břízy...“ To jsou slova tiskového mluvčí společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) Petra Vaňka.[1]

 

Podle analýzy Ekologického právního servisu však Hyundai v rozporu s těmito svými tvrzeními hodlá okolí své továrny zkrášlit mnohými v Podbeskydí geograficky nepůvodními druhy stromů a keřů jako jsou např. čínské javory, americké duby, červeně kvetoucí hlohy, červené lísky apod.[2]

 

Navíc, automobilkou plánované sadové úpravy v mnoha bodech nerespektují doporučení studie LÖW & spol. s r.o., které se v Deklaraci porozumění Hyundai zavázal dodržet proto, aby byl zásah továrny do krajinného rázu co nejpřijatelnější.[3] Například v trase zrušených potoků Řepník a Pazderůvka má Hyundai podle studie „obnovit přirozený pás vzrostlé a zapojené zeleně o minimální šířce 20 m na všech nezpevněných plochách trasy, uvnitř i vně závodu.“ Automobilka však navrhla pouze jednoduchou řadu dubu letního. „Je více než zjevné, že pás stromů o šířce nad 20 metrů musí být realizován alespoň dvojitou, ale lépe trojitou řadou dřevin,“ komentuje návrhy Hyundai právník programu GARDE z Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) Jiří Nezhyba.

 

Dalšími ze strany Hyundai nerespektovanými závaznými doporučeními studie LÖW & spol. s r.o. jsou např. výsadba sadu jižně od administrativní budovy, který má překračovat i na plochu parkoviště, výsadba alejí stromů v trase polních cest od Nošovic a v jejich stopě v areálu Hyundai až po vlastní objekty hal, nebo požadavek, že ostatní výsadby zeleně nesmí ani hmotově, ani vzhledově konkurovat již uvedeným výsadbám. Projekt sadových úprav lze přitom pokládat za v zásadě nerozpornou věc, v níž by Hyundai nemusel mít problémy dodržovat své závazky z Deklarace porozumění.

 

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba proto vznáší otázku: „Jak snadněji než kvalitním projektem sadových úprav by mohl Hyundai skutečně viditelně demonstrovat, že své motto – ekologie na prvním místě - bere aspoň trochu vážně.“ Následně s odkazem na zpochybněnou proklamaci Hyundai o geografické původnosti dřevin a jejich přizpůsobenosti místním klimatickým a půdním podmínkám dodává: „Vyjádření tiskového mluvčího Hyundai Petra Vaňka o sadařství a botanice je přinejmenším zavádějící. Je třeba ho vnímat s určitou rezervou a spíše jako specifickou řečnickou disciplínu, v níž fakta nehrají až tak zásadní roli.“

 

Právníci GARDE-EPS se v nejbližší budoucnosti budou především věnovat důležitému řízení o vydání integrovaného povolení, v němž automobilka bude muset mj. prokázat, že její výrobní proces snese měřítka tzv. nejlepších dostupných technologií. Budou proto klást důraz hlavně na to, aby výroba v Hyundai byla co nejméně environmentálně škodlivá.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: brno@eps.cz

URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz  

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

 

[1] viz tisková zprávy Hyundai z 20. března 2008 (http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=71)

 

Podívejte se také na video na Youtube! http://www.youtube.com/user/responsibilityCZ

 

[2] Doporučením č. 10 studie LÖW & spol. s r.o., které je závazkem Hyundai podle Deklarace porozumění, je: „Všechny druhy dřevin, použitých ve výsadbách musí být mimo výsadbu sadu a prostory vnitrobloků, geograficky původní.“

 

GARDE ve svých připomínkách zkonstatoval, že citované doporučení Studie není splněno. U stromovitých dřevin je mimo prostor vnitrobloků navržena výsadba některých druhů či kultivarů, které nejsou geograficky původní.

 

- seznam ze strany Hyundai pro projekt sadových úprav navrhovaných geograficky nepůvodních dřevin:

  • Quercus coccinea - dub šarlatový („americký dub“)
  • Acer platanoides Deborah - javor mléč
  • Prunus avium Plena - třešeň ptačí
  • Quercus robur Fastigiata - dub letní
  • Crataegus laevigata Paul´s Scarlet - Hloh obecný („červeně kvetoucí hloh“)
  • Acer ginnala - javor amurský („čínský javor“)
  • Corylus maxima Purpurea - líska největší "červená"
  • Elaeagnus angustifolia - hlošina úzkolistá
  • Malus floribunda - jabloň mnohokvětá
  • Prunus mahaleb - mahalebka obecná

 

Připomínky programu GARDE k projektu sadových úprav zaslané Hyundai 3. dubna 2008 v plném znění lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369

 

[3] Závazkem Hyundai podle čl. 15 Deklarace porozumění je „Nad rámec podmínek stanovených povolením ke změně krajinného rázu se HMMC zavazuje implementovat doporučení č. 2 až 10 ze studie zpracované společností LÖW & spol., s. r. o. dne 7. září 2006, jak je podrobněji uvedeno v Příloze 2 k této Deklaraci.“

 

Deklaraci porozumění včetně příloh lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=387

 

.::. V rámci snahy o maximální transparentnost zveřejňujeme všechny dokumenty týkající se komunikace GARDE - EPS a Hyundai na internetových stránkách: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369 .::.

 

 

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby firmy byly odpovědné za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených států a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.

 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.