20.03.08 08:16 Age: 15 yrs

Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz.

Tiskové zprávy, Hyundai

 

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) musí bezodkladně zastavit práce na stavbě svého závodu v Nošovicích.[1] Po upozornění právníků z programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE – EPS) ji k tomu v souladu s § 134 odst. 4 stavebního zákona vyzval stavební úřad v Dobré. Ten již v únoru zahájil řízení o odstranění dalších celkově osmi staveb, které Hyundai staví v rozporu se stavebním povolením.[2] Automobilka tak nesmí pokračovat ve stavbě, dokud nebude rozhodnuto o odstranění nebo o možném dodatečném povolení nelegálních staveb, což však může trvat i několik měsíců.

 

Na množství nesrovnalostí a nezákonných postupů při výstavbě závodu Hyundai poukazuje GARDE – EPS již řadu měsíců (viz níže rekapitulace). Poměrně nedávno, v lednu a únoru 2008, pak stavební úřad Hyundai uložil za porušení zákona při stavbě výrobních hal tři pokuty dohromady za dva miliony korun (1 milion a 2x 500 tisíc korun).[3] Právník GARDE – EPS Jiří Nezhyba k tomu uvádí: „Hyundai si z nedávných problémů s odstraňováním staveb a miliónových pokut ponaučení nevzal. Zřejmě vůbec nepředpokládal, že by kvůli svému nezákonnému postupu musel zastavit práce.“

 

V případě řízení o odstranění staveb převodovkárny, lisovny a svařovny se Hyundai snažil porušení zákonů bagatelizovat, když nepravdivě uváděl, že zákon neumožňuje jinou variantu a že toto řízení je pouze „prvním krokem v plánovaném procesu povolování změn staveb“.[4] Takové správní řízení je však reakcí na nezákonný postup stavebníka, a i proto stavební úřad udělil za jeho porušení automobilce pokuty. Pokud by chtěl Hyundai postupovat legálně, měl svůj záměr změnit určité parametry staveb před započetím stavebních prací oznámit stavebnímu úřadu a požádat o změnu stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona. Důvodem, proč takto Hyundai v daném ani předchozím případě nepostupoval, je pravděpodobně spěch a snaha za každou cenu zahájit výrobu podle plánovaného harmonogramu.

 

Právník GARDE – EPS Jiří Nezhyba uzavírá: „Stavební úřad učinil první krok, když splnil svou povinnost, a automobilku v jejím rozjezdu za hranice zákonů přibrzdil. Teď je tedy řada na Hyundai. Bude jistě zajímavé sledovat, zda automobilka výzvě k  zastavení prací vyhoví. Měla by ji brát vážně. Zákony musí platit pro všechny, Hyundai nevyjímaje.“

 

Rekapitulace dosavadních vážných problémů a nezákonností při stavbě automobilky Hyundai:

 

a) Hyundai obešel zákon a lakovnu nenechal včas environmentálně posoudit podle zákona o integrované prevenci

 

Lakovna je z environmentálního hlediska nejproblematičtější částí továrny Hyundai, a proto měla být ještě před vydáním stavebního povolení posouzena v souladu s legislativou EU a zákonem o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.). Povinnost mít integrované povolení před zahájením stavebního řízení pak automobilce stanovil stavební úřad již v územním rozhodnutí. Hyundai tuto povinnost nesplnil. V tomto řízení se přitom stanovují závazné podmínky provozu a posuzuje se, zda automobilka používá tzv. nejlepší dostupné technologie. Ačkoliv je od počátku veřejně známo, že automobilka hodlá produkovat až 300 tisíc vozů ročně, Hyundai si však v rámci stavebního řízení na lakovnu nechal povolit pouze „1. fázi výstavby“ na kapacitu jen 25 tisíc karoserií ročně. Při takové produkci totiž lakovna hodnocení podle zákona o integrované prevenci nepodléhá. Všechny ostatní stavby svého závodu však Hyundai navrhl v plánované maximální produkci - 300 tisíc vozů ročně. Touto „salámovou“ metodou Hyundai jednoznačně obešel svou povinnost podle zákona o integrované prevenci. Řízení o vydání integrovaného povolení bylo teprve nedávno zahájeno.

 

b) Dešťová kanalizace: Hyundai zahájil stavbu v rozporu se zákonem a pokusil se instalovat nevhodnou technologii

 

Již v únoru 2007 se Hyundai poprvé pokusil porušit požadavky stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), když při pokládání dešťové kanalizace nepoužil systém svařovaných spojů. Na základě výzvy GARDE-EPS se pak automobilka zavázala zjednat nápravu provedením výměny již položeného potrubí a další práce na stavbě dešťové kanalizace do vyjasnění zastavit.

 

V květnu 2007 pak Hyundai nelegálně, přes zákaz stavebního úřadu, zahájil pokládání další části dešťové kanalizace. Navíc použil zcela nevhodnou technologii, betonové potrubí, které nemohlo zajistit vodotěsnost a ochranu půd v souladu s požadavky EIA. Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS stavbu sice zastavil, nicméně popřel, že by při výstavbě kanalizace porušoval zákony. Později, až po třetí tiskové zprávě GARDE-EPS, byla automobilka nucena přiznat porušení zákonů.

 

Na květnovém jednání všech signatářů Deklarace porozumění bylo dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků k technologii kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA. V červenci 2007 byly posudky dokončeny a jednoznačně z nich vyplynulo, že beton na dešťovou kanalizaci použít nelze. Hyundai však nadále odmítal použit systém svařovaného spoje, které doporučovalo stanovisko EIA jako standardní způsob pro dešťovou kanalizaci. Toto spojení totiž zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. V polovině srpna 2007 po dalších výměně stanovisek GARDE-EPS vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA a použít méně kvalitní technologii bez svařování. Na konci srpna 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k této problematice, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek – Místek jako vodoprávní úřad schválil.

 

Na kontrolu funkce potrubí byl zajištěn nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem. První z kontrolních dnů proběhl v polovině října 2007. Až tehdy dodavatelé Hyundai začali pokládat sporné dešťové potrubí. Kvalita vykonávaného dozoru však byla ze strany GARDE-EPS zpochybněna při instalaci odlučovačů ropných látek.

 

c) Hyundai instaloval odlučovače ropných látek, které nesplňují zpřísněné požadavky stanoviska EIA a vodoprávního povolení.

 

Hyundai postupoval nezákonně při instalaci odlučovačů ropných látek na dešťové kanalizaci. Důsledkem tohoto může být snížená ochrana životního prostředí, potažmo vod před znečištěním. Automobilka totiž v rozporu se schváleným projektem výrazně (o cca 1/3) zmenšila objem odlučovačů ropných látek, které tak zřejmě nemohou splnit hodnotu čištění dešťových vod na 0,2 mg/l NEL požadovanou v stanovisku EIA a vodoprávním povolení. Je třeba zmínit, že limit podle zákona je 5 mg/l NEL, nicméně pro automobilku Hyundai byl limit zmíněnými rozhodnutími s ohledem na místní poměry zpřísněn. Hyundai je proto povinen plnit tento zpřísněný limit a nikoliv jen splnit zákonné limity. Automobilka však na výzvu GARDE – EPS z prosince 2007 k zajištění požadované kvality odlučovačů zareagovala nevstřícně.

 

d) Stavební povolení pro převodovkárnu Hyundai bez vypořádání vlivů na životní prostředí

 

V průběhu ledna 2007 GARDE - EPS zjistil, že dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu Převodovkárny v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí (posouzení vnějších hlukových emisí, emisí do ovzduší, celkové objemy odpadních vod). Na tuto skutečnost GARDE – EPS upozornil Hyundai dne 31. 1. 2007. Ten však na upozornění nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Stavební úřad v Dobré nezákonnost podkladů pro rozhodnutí nerozporoval a vydal v březnu 2007 stavební povolení. Hyundai se navíc na nás obrátil s žádostí, abychom se vzdali svého práva na odvolání a umožnili tak urychlení nabytí právní moci nezákonného rozhodnuti. V této absurdní situaci GARDE – EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu. Pod hrozbou využití sankčních opatření plynoucích z Deklarace porozumění se Hyundai zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. 5. 2007, formou žádosti o změnu stavby před dokončením. Tento slib Hyundai nakonec dodržel.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: brno@eps.cz

URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz

 

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

 

[1]    Ust. § 134 odst. 4 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) říká: „Pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129 odst. 3 [pozn. o odstranění stavby]. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.“

 

Rozhodnutí stavebního úřadu v Dobré ze dne 11. 3. 2008, č.j. SÚ 269/2008/Ko o bezodkladném zastavení prací u celkově 6 stavebních objektů automobilky Hyundai lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120

 

[2]     Podle informace stavebního úřadu v Dobré ze dne 29. 2. 2008, č.j. SÚ 229/2008/Ko tento zahájil podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) řízení o odstranění staveb prováděných v rozporu s rozhodnutími stavebního úřadu. Jde o těchto 8 stavebních objektů („SO“):

a) jeden objekt v rámci sekce 08 Infrastruktura: SO 870 Potrubní most

b) sedm objektů v rámci sekce 10 Venkovní plochy: SO 1061 Splašková kanalizace, SO 1062 Rozvody zemního plynu, SO 1063 Vodovodní potrubí, SO 1066 Kabely VN, SO 1067 NN, SO 1068 Venkovní osvětlení, SO 1069 Kabely a chráničky slaboporoudu.

 

Vyplývá tak i ze zápisu z kontrolní prohlídky stavby ze dne 15. 2. 2008. Obě tyto informace stavebního úřadu v Dobré lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120

 

[3]     Rozhodnutí stavebního úřadu v Dobré o uložení tří pokut ve výši 1 000 000,- Kč a 2x 500 000,- Kč za provádění staveb sekce 08 Infrastruktura, resp. sekce 02 Lisovna a svařovna, a sekce 05 Převodovkárna v rozporu se stavebním povolením udělené společnosti Hyundai v lednu a únoru 2008 lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=120

 

[4]     viz tisková zpráva Hyundai na internetových stránkách společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. ze dne 20. listopadu 2007: http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=58

 

 

V rámci snahy o maximální transparentnost zveřejňujeme všechny dokumenty týkající se komunikace GARDE - EPS a Hyundai na internetových stránkách: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.