08.01.08 10:20 Age: 15 yrs

Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest porušily smlouvu a hodlají nadále podporovat devastaci krajiny výstavbou průmyslových zón na zelené louce

Hyundai

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením ministra Římana a agentura CzechInvest porušily smlouvu - Deklaraci porozumění, uzavřenou s občanskou veřejností. Na počátku roku 2008 MPO zveřejnilo výzvu k podávání projektů z programu Nemovitosti, která však nadále nabízí i podporu vzniku průmyslových zón na „zelené louce“.[1] Ve smlouvě se přitom společně s CzechInvestem, který tuto podporu ze strukturálních fondů EU žadatelům zprostředkovává, zavázaly preferovat regeneraci ploch brownfields před realizací průmyslových zón na zelené louce (tzv. greenfields).[2]

 

Čl. 4 Deklarace porozumění, kterou ministr Říman za MPO podepsal, přitom hovoří jednoznačně: „MPO a CzechInvest se zavazují za účelem zajištění trvale udržitelného rozvoje trhu průmyslových nemovitostí v ČR v programovacím období 2007 až 2013 preferovat regeneraci ploch brownfields před realizací průmyslových zón na greenfields.

 

Za tímto účelem: MPO a CzechInvest podpoří při implementaci Programu [pozn. program Nemovitosti v rámci Operačního programu podnikání a inovace] projekt realizace průmyslové zóny na ploše greenfields pouze v případech, kdy žadatel doloží a prokáže, že v daném místě a čase není schopen obdobnou průmyslovou zónu připravit na ploše brownfields, nebo že průmyslová zóna realizovaná v daném místě a čase na ploše brownfields není dostatečně velká vzhledem k reálné či potenciální poptávce ze strany investorů a potřebám daného regionu.“ [3]

 

Právník Jiří Nezhyba z programu GARDE - Globální odpovědnost občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) k porušení smlouvy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest uvádí: „Měla už konečně skončit éra vládní podpory vzniku nových průmyslových zón na zelené louce, při jejichž výstavbě docházelo k nevratné devastaci kvalitní zemědělské půdy a krajiny. Výraznou prioritu proto měla dostat regenerace brownfieldů, kterých má Česká republika více než dost.“

 

Jeho kolega, právník Pavel Franc, dodává: „Díky přístupu Římanova ministerstva nemusí žadatel o podporu projektů na zelené louce nijak prokazovat, že nemůže průmyslovou zónu připravit na brownfieldu. Z tohoto důvodu tedy může být finančně podpořeno podstatně více projektů na zelené louce, než by mohlo být v případě, kdyby ministr Říman respektoval závazky plynoucí z Deklarace porozumění.“

 

Výběrová kritéria pro jednotlivé projekty podporované z programu Nemovitosti sice obsahují jistá environmentální měřítka, nicméně vzhledem k jejich obsahu a váze v rámci celého vícekriteriálního posuzování nelze konstatovat, že by tímto mohl být splněn závazek podle čl. 4 smlouvy.[4]

 

Právníci GARDE-EPS již zaslali MPO a CzechInvestu oznámení a porušení smlouvy a vyzvali je k uvedení textu výzvy a výběrových kritérií do souladu s Deklarací porozumění. Nabídli přitom, že o konkrétním znění upravených textů jsou připraveni jednat.[5]

 

Rekapitulace kauzy jednání GARDE-EPS s CzechInvestem o programu Nemovitosti:

 

 • GARDE-EPS dne 11. května 2007 zaslal CzechInvestu své připomínky k Výzvě k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Programu Nemovitosti.
 • Dne 25. května 2007 bylo ze strany CzechInvestu odpovězeno na uvedené připomínky, jimž nebylo ze strany CzechInvestu vyhověno. V následujícím čase pak GARDE-EPS o těchto připomínkách a jejich zapracování dále s CzechInvestem jednal.
 • GARDE-EPS dne 24. září 2007 CzechInvest vyzval k dalšímu jednání o svých návrzích ze dne 11. května 2007 a o jejich začlenění do programu Nemovitosti, resp. do Výzvy k předkládání projektů.
 • Přestože GARDE-EPS odpověď na výzvu následně 2x urgoval, CzechInvest nijak nereagoval. GARDE-EPS proto dne 30. října 2007 CzechInvestu a MPO adresoval Oznámení o porušení Deklarace porozumění a výzvu k odstranění tohoto porušení.
 • Dne 15. prosince 2007 v reakci na oznámení o porušení Deklarace byla ze strany CzechInvestu zaslána odpověď, v níž byla z pohledu CzechInvestu situace v dané věci vysvětlena mj. s tím, že podle názoru CzechInvestu není Výzva a její předkládání při přípravě součástí ujednání v Deklaraci porozumění.
 • Dne 22. listopadu GARDE-EPS adresoval CzechInvestu vyjádření k jeho odpovědi ze dne 15. prosince 2007, v němž osvětlil situaci ze svého podhledu a vyzval CzechInvest k zahájení jednání o kritériích, na jejichž základě by měl žadatel doložit a prokázat, že „v daném místě a čase není schopen obdobnou průmyslovou zónu připravit na ploše brownfields…“. S odkazem na Deklaraci porozumění GARDE-EPS požádal o odpověď do 30 dnů.
 • Na schůzce CzechInvestu a GARDE-EPS v Brně dne 11. prosince 2007 bylo ze strany CzechInvestu přislíbeno zaslání odpovědi v 30 denní lhůtě, tedy do 22. prosince 2007. Na základě urgence ze dne 3. ledna 2008 bylo dne 4. ledna 2008 ze strany CzechInvestu odpovězeno, že důvod, proč odpověď jeho právního odboru dosud nebyla GARDE-EPS zaslána, bude prověřen. Odpověď však doposavad stále nebyla GARDE-EPS doručena.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Pavel Franc, mobil: 608 362 596

Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: brno@eps.cz

URL: http://www.eps.cz, http://www.responsibility.cz

 

Poznámky k textu tiskové zprávy:

 

[1] Dne 2. ledna 2008 byla zveřejněna na internetových stránkách MPO - jakožto Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a Inovace Správce programu Nemovitosti - Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Programu Nemovitosti (dále jen „Výzva“), (http://www.mpo.cz/dokument38212.html). Tato Výzva byla zveřejněna taktéž na internetových stránkách CzechInvestu - jakožto Zprostředkujícího subjektu (http://www.czechinvest.org/nemovitosti). Zveřejněná Výzva se týká 4 podporovaných typů projektů:

 • Přípravy zóny
 • Výstavby nájemních objektů
 • Vyhotovení projektové dokumentace 
 • Rekonstrukce objektu.

 

Součástí zveřejněné výzvy nejsou zbylé 2 projekty (aktivity) podle textu programu Nemovitosti: Regenerace zóny a Akreditace manažera.

[2] Brownfield definuje např. CzechInvest na internetových stránkách Národní databáze brownfieldů (http://www.brownfieldy.cz) jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

[3] Kompletní znění celé smlouvy, Deklarace porozumění - která kromě MPO a CzechInvestu zavazuje především automobilku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a také Moravskoslezský kraj - si lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=387

 

[4] Závazky podle čl. 4 Smlouvy nejsou implementovány do textu Výzvy stejně jako do žádného ze zveřejněných výběrových kritérií k vyhlášeným projektům. Výběrová kritéria pro jednotlivé projekty sice obsahují také environmentální měřítka (bod 3.4. Ekologická a sociální potřeba), vzhledem k jejich obsahu a váze (max. cca 20 ze 100 možných bodů) však v žádném případě nelze konstatovat, že tímto by byly splněny citované závazky podle čl. 4 Smlouvy.

Tato environmentální kritéria také nejsou nutně realizací závazků podle čl. 4 Smlouvy, neboť plynou již z jedné ze dvou horizontálních priorit EU pro strukturální fondy „udržitelný rozvoj“, tak z podmínek stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Operační program podnikání a inovace na léta 2007-2013“ ze dne 16. srpna 2006, č.j. 58873/ENV/06 (SEA).

 

Návrhy a doporučení zpracovatele SEA následně byly zapracovány do textu Operačního programu podnikání a inovace, a to do části 2.2 „Strategická orientace podpory podnikání a inovací v ČR“, kde se v bodu č. uvádí: „Zlepšování podnikatelské infrastruktury, a to zejména prostřednictvím rozvoje moderních a na evropské úrovni vybavených podnikatelských nemovitostí s orientací především na regenerace a přednostní využívání brownfields…“

Nelze také v žádném případě dojít k závěru, že by případným budoucím vyhlášením projektu Regenerace zóny byly splněny všechny závazky MPO a CzechInvestu podle čl. 4 smlouvy. Realizací tohoto typu projektu má totiž dle textu programu Nemovitosti dojít k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu, tudíž projekty žadatelů směřující k podpoře greenfields nemohou být akceptovatelné.

Je možné shrnout, že závazky MPO a CzechInvestu podle č. 4 Deklarace porozumění musejí být jednoznačně splněny při implementaci celého programu Nemovitosti a tedy všech jím podporovaných typů projektů (s výjimkou těch, kde citovaná preference brownfields před greenfields není z povahy věci možná) a nikoliv pouze v rámci jednotlivých vybraných projektů podpořených podle tohoto programu.

Není bez zajímavosti, že internetové stránky CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/nemovitosti) v rámci bodu „Specifika a omezení“ obsahovaly v roce 2007 text, který směřoval k plnění čl. 4: „v případě výstavby nových zón bude žadatel muset doložit a prokázat, že v daném místě a čase není schopen obdobnou průmyslovou zónu připravit na ploše brownfields, příp. danou plochu připravit rozšířením stávající zóny.“ V současné době internetové stránky CzechInvestu ani MPO tento text již neobsahují.

 

[5] Kompletní text Oznámení o porušení čl. 4 Deklarace porozumění a výzvu k odstranění tohoto porušení při implementaci programu Nemovitosti, kterou GARDE-EPS dne 4. ledna 2008 adresoval MPO a CzechInvestu lze stáhnout z internetových stránek: http://www.responsibility.cz/index.php?id=386 

 

Práce GARDE – EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz) a také ze strany Open Society Institute.