18.12.07 17:46 Age: 15 yrs

Hyundai staví opět protiprávně, tentokrát již s možnými dopady na životní prostředí.

Hyundai

 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) při budování svého závodu v Nošovicích opět postupuje nezákonně, tentokrát při instalaci odlučovačů ropných látek. Skutečným důsledkem tohoto postupu pak může být snížená ochrana životního prostředí, potažmo vod před znečištěním. Automobilka totiž v rozporu se schváleným projektem výrazně zmenšila rozměry odlučovačů ropných látek, aniž by však kompetentní vodoprávní úřad ve Frýdku-Místku tuto podstatnou změnu stavby povolil. Již samotný tento fakt způsobuje, že realizovaná stavba je stavbou „černou“. Právníci občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE - EPS) proto minulý týden oznámili automobilce, že podle jejich názoru porušuje jak zákony, tak podepsanou smlouvu – Deklaraci porozumění. Hyundai nato v pondělí provádění stavby pozastavil.

 

GARDE-EPS tento krok automobilky sice vítá, domnívá se však, že samotná okolnost, že jde o další černou stavbu Hyundai, by nebyla tolik závažná jako fakt, že změny v rozměrech jsou spojeny s použitím nevhodných odlučovačů ropných látek. Uvedené podle názorů expertů, s nimiž GARDE - EPS danou věc konzultoval, a všech dalších dosavadních zjištění, které má GARDE – EPS k dispozici, s vysokou pravděpodobností povede ke snížení účinnosti odlučovačů ropných látek.

 

Již měsíc a půl proto právníci GARDE – EPS žádají automobilku o předložení relevantních důkazů o tom, že odlučovače jsou schopny zachytit olejové částice v kvalitě závazně dané podmínkami stanovenými Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), rozhodnutím vodoprávního úřadu a také Deklarací porozumění.[1] Hyundai však doposud předložil dokumenty, z nichž jedna část svědčí o nedodržení závazných limitů na kvalitu předčištění, a druhou část vyhodnotili právníci GARDE – EPS jako možné podvrhy a předaly tyto České obchodní inspekci k prošetření.[2]

 

Hyundai tak v krátké době za sebou opětovně porušuje české zákony a smluvní závazky podle Deklarace porozumění. Podle nich se Hyundai zavázal důkladně naplňovat požadavky českého právního řádu a také splnit všechny podmínky MŽP ze stanoviska EIA.[3]

 

GARDE – EPS závěrem poznamenává, že Hyundai ve svém oznámení o pozastavení prací mimo jiné uvedl, že provádění stavby dešťové kanalizace a odlučovačů kontroluje nezávislý technický dozor jmenovaný agenturou CzechInvest, přičemž ten doposavad neprojevil jakékoliv pochybnosti. Právníci GARDE - EPS však namítají, že tento technický dozor by mimo kontroly realizaci stavby samotné, měl posuzovat také relevantnost ze strany Hyundai předkládaných dokumentů, které mají sloužit k prokázání funkčnosti a účinnosti odlučovačů. Uvedené však neučinil, a proto GARDE - EPS bude požadovat jeho odvolání a nahrazení jinou kompetentní osobou.

 

Rekapitulace kauzy dešťové kanalizace a odlučovačů ropných látek:

 

1.    Dne 26. 4. 2007 Hyundai ohlásil provedení určitých změn v rámci „zařízení staveniště“ stavebnímu úřadu v Dobré.

 

2.    Dne 9. 5. 2007 pak automobilka zahájila pokládání betonového potrubí. Stavební zákon však zakazuje provádět jakoukoliv stavební činnost, dokud s tím stavební úřad nesouhlasí. Stavební úřad má na to 40 dní. Hyundai tedy nedbal zákonného zákazu a prováděl stavební činnost v rozporu se zákonem.

 

3.    Dne 11. 5. 2007 provedení této stavby stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko.

 

4.    Dne 15. 5. 2007 GARDE-EPS zjistil porušení zákona při stavbě dešťové kanalizace a vydává proto tiskovou zprávu „Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib“.

 

5.    Téhož dne, 15. 5. 2007 Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS zastavuje stavbu. K tomu ve své tiskové zprávě uvádí, že se tak stalo na „signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení,“ když Hyundai rozhodl „o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu“. Ve své tiskové zprávě však Hyundai „rozhodně popírá veškerá nařčení EPS z porušování zákonů České republiky při výstavbě dešťové kanalizace“.

 

6.    Dne 23. 5. 2007 byl společnosti Hyundai doručen zákaz provedení stavby ze dne 11. 5. 2007. Uvedené však nic nemění na tom, že stavět dne 9. 5. 2007 vůbec nesměl a nemohl být proto v dobré víře, že stavět může.

 

7.    Téhož dne, 23. 5. 2007, se v Ostravě konalo jednání všech signatářů Deklarace porozumění o jejím plnění. Na této schůzce zástupce Hyundai slibuje dodat veškerou dokumentaci k problematice dešťové kanalizace prokazující, že automobilka postupovala v souladu se zákonem. Na schůzce je mimo jiné dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků ve věci technologie kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA.

 

8.    Dne 24. 5. 2007 GARDE-EPS obdržel ze strany Hyundai doklady ohledně dešťové kanalizace, mezi nimi však chybí důležitý dokument: zákaz provedení stavby z 11. 5. 2007 doručený Hyundai dne 23. 5. 2007.

 

9.    Dne 4. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje další tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal.“

 

10.    V reakci na ni ze dne 4. 6. 2007 Hyundai opětovně odmítá nařčení ze lži, přičemž však v rozporu se svým tvrzením ze dne 15. 5. 2007 nově uvádí, že automobilka sama zastavila pokládání potrubí již dne 14. 5. 2007, a to „z důvodu pochybností o jeho kvalitě“.

 

11.    Dne 6. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje zatím poslední tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai stavěla načerno. Dezinformuje přitom veřejnost ve snaze tuto skutečnost zakrýt.“

 

12.    V reakci na ni ze dne 6. 6. 2007 Hyundai konstatuje, že „informace poskytujeme otevřeně a transparentně, a to nejen médiím, ale zejména EPS a dalším partnerům.“

 

13.    Dne 1. 7. 2007 CzechInvest rozeslal svou Souhrnnou zprávu ke znaleckým posudkům, k nimž tři vypracované posudky připojil. Z posudků jednoznačně vyplývá, že betonovou kanalizaci použít nelze.

 

14.    Dne 16. 7. 2007 GARDE-EPS vydal své Stanovisko k závěrům Souhrnné zprávy a posudkům, přičemž zdůraznil, že podle posudků použití systému svařovaného spoje u potrubí z PP a PE zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. Podle jeho názoru podmínka stanoviska EIA ohledně svařovaného potrubí vyjadřuje standardem, který by měl být dodržen vždy.

 

15.    Dne 23. 7. 2007 se pak automobilka vyjádřila k posudkům a stanoviskům CzechInvestu a GARDE-EPS ve věci kanalizace s tím, že připravuje ve spolupráci s projektantem stručný popis řešení jednotlivých částí kanalizace, který bude obsahovat data zohledňující příslušné geologické, hydrogeologické, mechanické a chemické vlastnosti přepravovaných kapalin, potrubí a prostředí, ve kterém bude uloženo.

 

16.    Následně dne 30. 7. 2007 Hyundai signatářům Deklarace porozumění zaslal Technické řešení kanalizace HMMC a konkrétní Návrh trubních materiálů, kdy pro splaškovou kanalizaci navrhl použít plastové potrubí se svařovaným spojem pomocí elektrosvařovacího kroužku, nicméně pro dešťovou kanalizaci navrhl použít technologii plastového potrubí spojeného méně kvalitním gumovým kroužkem.

 

17.    Na uvedené reagoval GARDE-EPS dne 15. 8. 2007, kdy zaslal automobilce své stanovisko k jejímu Návrhu trubních materiálů kanalizace, když vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA - která podle právního názoru GARDE-EPS uvádí svařovaný spoj jako standard -, a použít technologii, která byla na základě návrhu Hyundai již povolena vodoprávním úřadem.[3] GARDE-EPS pak vyjádřil nesouhlas s návrhem automobilky, setrval na svém výkladu podmínky EIA, přičemž navrhl další možný postup ve věci formou vyhotovení nezávislého posudku.

 

18.    Dne 27. 8. 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k problematice kanalizačních systémů, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek – Místek jako vodoprávní úřad schválil. Hyundai sdělil, že kontrolu funkce potrubí zajistí nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem.

 

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

Pavel Franc, mobil: 608 362 596

Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: brno@eps.cz

URL: http://www.eps.cz, http://www.responsibility.cz

 

Poznámky k textu:

 

[1] Povinností Hyundai je splnit podmínku č. 11 ze Stanoviska Ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivů záměru výrobního závodu Hyundai na životní prostředí (EIA) ze dne 5. 5. 2006, následně zahrnutou do rozhodnutí vodoprávního úřadu - Magistrátu města Frýdek-Místek ze dne 30. 5. 2007 pod zn. OŽPaZ/8164-7/2006/2007/Str/231.2.:

 

„Odlučovače ropných látek budou vybaveny sorpčním dílem tak, aby na výstupu předčištěné vody z odlučovače bylo trvale dosahováno koncentrace NEL do 0,2 mg/l. Odlučovače budou vybaveny proti vyplavení v době přívalových dešťů.“

 

[2] Ze strany Hyundai byly GARDE-EPS doloženy mj. kopie listů ze stavebního deníku, kdy dne 23. 10. 2007 vodoprávní úřad schválil předloženou dokumentaci o změně na uspořádání soutoku odpadů z odlučovačů. Je zjevné, že změna odlučovačů co do jejich velikosti (jsou cca o 1/3 menší oproti dokumentaci) nebyla a ani nemohla být vodoprávním úřadem schválena. Zápis do stavebního deníku totiž uvedené nijak neřeší, neodkazuje na žádné další podklady, konkrétní technické řešení, posouzení všech vlivů na ochranu veřejných zájmů, na jejichž základě by bylo vůbec možno o povolení změny stavby před dokončením žádat a následně ji povolit.

 

Ze strany Hyundai předložené protokoly laboratorních zkoušek nejsou zkouškami z notifikované laboratoře a podle technických norem, původ hodnocených vzorků není znám a předně v protokolech není definováno, že by šlo o vzorky pocházející z dodaných odlučovačů. Pokud by navíc měly být vzorky použity jako referenční, pak výsledek těchto zkoušek - 0,86; 0,54; 0,65; 0,46; 0,55 mg/l - zcela zjevně nesplňují požadavky MŽP a vodoprávního úřadu, což je 0,2 mg NEL/l.

 

Dále Hyundai mj. doložil tzv. Prohlášení o shodě pro instalované odlučovače. To však neodpovídá normě ČSN 858-1 a nelze je proto považovat za platné. Prohlášení o shodě CE EN 858-1 pak vystavil prokurista dodavatele odlučovačů, který však není jejich výrobcem a zplnomocnění prokuristy nebylo doloženo. Prohlášení o shodě neplní ani další požadavky na prohlášení o shodě stanovené v ČSN 858-1/A1, ZA.2.2.

 

Ze strany Hyundai byly dále doloženy tzv. certifikáty konformity k odlučovačům. Ani tyto dokumenty však neodpovídají požadavkům ČSN EN 858-1. Vedle formálních nedostatků není certifikát přeložen do jazyka státu, kde se má používat.

 

[3] Článek č. 1 Deklarace porozumění obsahuje závazek Hyundai (HMMC) a také Moravskoslezského kraje (MSK): „HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“

 

Podle Čl. 5. Deklarace: „HMMC a MSK se zavazují, že v rámci svých příslušných kompetencí v Projektu splní všechny podmínky a kompenzační opatření uvedené v příslušném Stanovisku Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu “Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 („Stanovisko EIA“), týkající se výstavby a provozu Závodu a výstavby technické a dopravní infrastruktury v Průmyslové zóně. HMMC a MSK se zavazují implementovat doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.“

 

V rámci snahy o maximální transparentnost zveřejňujeme všechny dokumenty týkající se komunikace GARDE - EPS a Hyundai na internetových stránkách: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369