11.09.07 11:16 Age: 16 yrs

Spor o kanalizaci pro Hyundai: automobilka ustoupila jen z části. Odmítá používat nejmodernější technologie, přestože to slibuje.

Hyundai

 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. v květnu letošního roku zahájila stavbu části potrubí pro dešťovou kanalizaci v rozporu se stavebním zákonem.[1] Automobilka navíc do země položila betonové skruže, které podle právníků z programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS), kteří na nezákonný postup Hyundai veřejně poukázali, nesplňovaly požadavky pro ochranu vod a půdy podle stanoviska EIA vydaného Ministerstvem životního prostředí (MŽP).[2] Na základě dohody všech signatářů Deklarace porozumění byly proto ohledně technologie kanalizace vypracovány tři znalecké posudky, z nichž následně jednoznačně vyplynulo, že betonovou kanalizaci použít nelze. Hyundai naštěstí od použití betonu ustoupil, nicméně další závěry posudků si interpretoval ve svůj prospěch a pro dešťovou kanalizaci navrhl méně kvalitní plastové potrubí spojené pryžovým kroužkem.

GARDE – EPS proto vyjádřil s návrhem automobilky nesouhlas a navrhl další možný postup spočívající ve vyhotovení nezávislého posudku, neboť z žádného ze tří předložených posudků nevyplýval žádný závěr o tom, zda lze pryžový spoj u dešťového potrubí použít či nikoliv. Navíc poukázal na fakt, že Moravskoslezský kraj při výstavbě průmyslové zóny Nošovice stanovisko EIA bez problémů respektuje a používá potrubí se svařovaným spojem. Ve svém závěrečném vyjádření však Hyundai návrhy GARDE – EPS odmítl. Automobilka proto zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a jelikož další časové zdržení není z její strany akceptovatelné, oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek-Místek jako vodoprávní úřad povolil zápisem do stavebního deníku. Úřad přitom evidentně selhal ve své funkci ochránce veřejných zájmů, neboť souhlasil se změnou technologie, přestože Hyundai nedisponuje dostatečnými důkazy o tom, že levnější a horší technologie, kterou nakonec použil, skutečně splňuje podmínky stanoviska EIA. (veškerou komunikace GARDE – EPS a Hyundai naleznete na internetové adrese: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369).

Hyundai sice ustoupil od použití betonové kanalizace, jeho postup však GARDE-EPS nevnímá pozitivně. Právník Pavel Franc k tomu proto uvádí: „Hyundai se snaží vyhýbat se svým povinnostem plynoucím z Deklarace. Podle našeho názoru navíc klame spotřebitele, když na svých internetových stránkách tvrdí, že při výstavbě závodu použije nejmodernější technologie, což však v praxi nečiní. Reakce Hyundai na poslední naše návrhy nesvědčí o dobrém stylu. Máme důvody pochybovat o serióznosti Hyundai jako partnera, kterému jde o důsledné naplňování smlouvy – Deklarace porozumění. “

Jeho kolega Jiří Nezhyba k tomu dodává: „Pokud Hyundai spěchá a hodlá ušetřit za méně kvalitní technologii, ať otevřeně deklaruje, že preferuje své ekonomické zájmy, a nesnaží se namísto toho veřejně prezentovat jako společnost, pro kterou je ekologie na prvním místě. O to více je politováníhodné chování orgánů veřejné správy – v tomto případě zejména vodoprávního úřadu ve Frýdku-Místku, který selhal ve své roli ochránce veřejných zájmů a nezodpovědné chování Hyundai umožnil.“

Pro přehlednost rekapitulujeme kauzu technologie dešťové kanalizace pro Hyundai v datech:

1. Dne 26. 4. 2007 Hyundai ohlásil provedení určitých změn v rámci „zařízení staveniště“ stavebnímu úřadu v Dobré.
  
2. Dne 9. 5. 2007 pak automobilka zahájila pokládání betonového potrubí. Stavební zákon však zakazuje provádět jakoukoliv stavební činnost, dokud s tím stavební úřad nesouhlasí. Stavební úřad má na to 40 dní. Hyundai tedy nedbal zákonného zákazu a prováděl stavební činnost v rozporu se zákonem.

3. Dne 11. 5. 2007 provedení této stavby stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko.
  
4. Dne 15. 5. 2007 GARDE-EPS zjistil porušení zákona při stavbě dešťové kanalizace a vydává proto tiskovou zprávu „Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib“.

5. Téhož dne, 15. 5. 2007 Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS zastavuje stavbu. K tomu ve své tiskové zprávě uvádí, že se tak stalo na „signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení,“ když Hyundai rozhodl „o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu“. Ve své tiskové zprávě však Hyundai „rozhodně popírá veškerá nařčení EPS z porušování zákonů České republiky při výstavbě dešťové kanalizace“.

6. Dne 23. 5. 2007 byl společnosti Hyundai doručen zákaz provedení stavby ze dne 11. 5. 2007. Uvedené však nic nemění na tom, že stavět dne 9. 5. 2007 vůbec nesměl a nemohl být proto v dobré víře, že stavět může.

7. Téhož dne, 23. 5. 2007, se v Ostravě konalo jednání všech signatářů Deklarace porozumění o jejím plnění. Na této schůzce zástupce Hyundai slibuje dodat veškerou dokumentaci k problematice dešťové kanalizace prokazující, že automobilka postupovala v souladu se zákonem. Na schůzce je mimo jiné dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků ve věci technologie kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA.

8. Dne 24. 5. 2007 GARDE-EPS obdržel ze strany Hyundai doklady ohledně dešťové kanalizace, mezi nimi však chybí důležitý dokument: zákaz provedení stavby z 11. 5. 2007 doručený Hyundai dne 23. 5. 2007.

9. Dne 4. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje další tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal.“

10. V reakci na ni ze dne 4. 6. 2007 Hyundai opětovně odmítá nařčení ze lži, přičemž však v rozporu se svým tvrzením ze dne 15. 5. 2007 nově uvádí, že automobilka sama zastavila pokládání potrubí již dne 14. 5. 2007, a to „z důvodu pochybností o jeho kvalitě“.

11. Dne 6. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje zatím poslední tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai stavěla načerno. Dezinformuje přitom veřejnost ve snaze tuto skutečnost zakrýt.“
 
12. V reakci na ni ze dne 6. 6. 2007 Hyundai konstatuje, že „informace poskytujeme otevřeně a transparentně, a to nejen médiím, ale zejména EPS a dalším partnerům.“

13. Dne 1. 7. 2007 CzechInvest rozeslal svou Souhrnnou zprávu ke znaleckým posudkům, k nimž tři vypracované posudky připojil. Z posudků jednoznačně vyplývá, že betonovou kanalizaci použít nelze.
 
14. Dne 16. 7. 2007 GARDE – EPS vydal své Stanovisko k závěrům Souhrnné zprávy a posudkům, přičemž zdůraznil, že podle posudků použití systému svařovaného spoje u potrubí z PP a PE zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. Podle jeho názoru podmínka stanoviska EIA ohledně svařovaného potrubí vyjadřuje standardem, který by měl být dodržen vždy.

15. Dne 23. 7. 2007 se pak automobilka vyjádřila k posudkům a stanoviskům CzechInvestu a GARDE – EPS ve věci kanalizace s tím, že připravuje ve spolupráci s projektantem stručný popis řešení jednotlivých částí kanalizace, který bude obsahovat data zohledňující příslušné geologické, hydrogeologické, mechanické a chemické vlastnosti přepravovaných kapalin, potrubí a prostředí, ve kterém bude uloženo.

16. Následně dne 30. 7. 2007 Hyundai signatářům Deklarace porozumění zaslal Technické řešení kanalizace HMMC a konkrétní Návrh trubních materiálů, kdy pro splaškovou kanalizaci navrhl použít plastové potrubí se svařovaným spojem pomocí elektrosvařovacího kroužku, nicméně pro dešťovou kanalizaci navrhl použít technologii plastového potrubí spojeného méně kvalitním gumovým kroužkem.

17. Na uvedené reagoval GARDE – EPS dne 15. 8. 2007, kdy zaslal automobilce své stanovisko k jejímu Návrhu trubních materiálů kanalizace, když vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA - která podle právního názoru GARDE – EPS uvádí svařovaný spoj jako standard -, a použít technologii, která byla na základě návrhu Hyundai již povolena vodoprávním úřadem.[3] GARDE – EPS pak vyjádřil nesouhlas s návrhem automobilky, setrval na svém výkladu podmínky EIA, přičemž navrhl další možný postup ve věci formou vyhotovení nezávislého posudku.

18. Dne 27. 8. 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k problematice kanalizačních systémů, v němž návrhy GARDE – EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek – Místek jako vodoprávní úřad schválil.

V rámci snahy o maximální transparentnost všechny dokumenty týkající se komunikace mezi GARDE – EPS a Hyundai či CzechInvestu zveřejňujeme na: http://www.responsibility.cz/index.php?id=369

Kontakty:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz

Poznámky:
[1] viz EURO z 6. 6. 2007: "Hyundai porušila při stavbě v Nošovicích zákon", autor: Karel Zaoral, nebo Právo z 7. 6. 2007: „Hyundai připouští, že při stavbě kanalizace nebyl dodržen zákon“, autor: Anna Bortlíčková.

Dne 11. 5 2007 provedení stavby dešťové kanalizace stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko. Toto rozhodnutí bylo doručeno Hyundai dne 23. 5. 2007. Zákaz stavebního úřadu je ke stažení na www.eps.cz v sekci Případy -> Hyundai v Nošovicích -> Dokumenty&Analýzy (rozhodnutí: zákaz stavby kanalizace)

[2] Stanovisko EIA vydané pro Hyundai Ministerstvem životní prostředí obsahuje následující požadavek: „Pro odvádění technologických, dešťových a splaškových vod použít systém, který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody (např. systém svařovaných spojů).“

[3] Poté, co byla citovaná podmínka ze Stanoviska EIA převzata do územního rozhodnutí pro Hyundai, automobilka pak ve své projektové dokumentaci pro stavební povolení navrhla použití plastového potrubí s elektrosvařovacím kroužkem. Použití této technologie bylo pro Hyundai schváleno rozhodnutím Magistrátu města Frýdek-Místek ze dne 30. 5. 2007 pod zn. OŽPaZ/8164-7/2006/2007/Str/231.2.

 

Práce EPS na případu byla podpořena v rámci projektu NROS „Transition Facility“ financovaného ze zdrojů Evropské Unie.