25.04.07 10:53 Age: 16 yrs

Hyundai má potíže s dodržováním svých smluvních závazků vyplývajících z Deklarace porozumění

Hyundai

 

Téměř půl roku, od podpisu Deklarace až do dnešního dne, se program GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (dále jen „GARDE – EPS“) v zájmu podpory dobrých vztahů s ostatními stranami smlouvy veřejně nevyjadřoval k tomu, jakým způsobem společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (dále jen „Hyundai“) plní své závazky vyplývající ze smlouvy – Deklarace porozumění (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne 3. listopadu 2006. S ohledem na zahájení výstavby a přetrvávající obtíže se však rozhodl své mlčení prolomit.

1. Nezákonný postup

Hyundai se spolu s ostatními stranami Smlouvy (Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem) zavázali, že: „ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.“

V průběhu ledna tohoto roku obdržel GARDE – EPS od Hyundai projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na závod „převodovkárny“.[1] Z analýzy dokumentace vyplynulo, že ta v rozporu se zákonem neobsahuje vypořádání vlivů na životní prostředí (posouzení vnějších hlukových emisí, emisí do ovzduší, celkové objemy odpadních vod).[2] Na tuto skutečnost jsme Hyundai upozornili dne 31. ledna 2007. Ten však na naše upozornění nijak nezareagoval a nedostatky nenapravil. Odpovědný stavební úřad nezákonnost podkladů pro rozhodnutí podle našeho očekávání nerozporoval a vydal stavební povolení. Hyundai nejen, že nápravu nesjednal, ale navíc navíc se na GARDE – EPS obrátil s žádostí, aby se vzdal svého práva na odvolání a umožnil tak Hyundai urychlení nabytí právní moci nezákonného rozhodnutí. V této absurdní situaci GARDE – EPS opět Hyundai vyzval k nápravě nezákonného stavu, neboť sám jí skutečně dosáhnout nemůže, pokud ctí své závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy. Pod hrozbou využití sankčních opatření Smlouvy[3] jednáních mezi oběma stranami se Hyundai nakonec zavázal celou záležitost napravit, a to do 15. května 2007.

2. Neochota používat nejlepší dostupné technologie a respektovat stanovisko EIA

Hyundai se spolu s Moravskoslezským krajem smluvně zavázaly, že „v rámci svých příslušných kompetencí v Projektu splní všechny podmínky a kompenzační opatření uvedené v příslušném Stanovisku Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu „Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5. 2006 („Stanovisko EIA“), týkající se výstavby a provozu Závodu a výstavby technické a dopravní infrastruktury v Průmyslové zóně. HMMC a MSK se zavazují implementovat doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.”

Pro odvádění jakýchkoliv vod z areálu závodu (technické, dešťové atd.) ukládá stanovisko EIA použít systém „který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody - (např. systém svařovaných spojů).“[4] Hyundai však použil jeden z nejlevnějších potrubních systémů, který technologicky v žádném případě neodpovídá standardu systému svařovaných spojů. GARDE – EPS předložil důkazy tohoto postupu. Hyundai namísto okamžité nápravy stavu věcí nejdříve vyžadovala předložení podrobnějších důkazů a po dlouhou dobu nebyla ochotna připustit změnu používané technologie. Teprve po dlouhém vyjednávání přistoupila k výměně používaného systému. Do dnešního dne však Hyundai nepotvrdil, že při další stavební činnosti bude používat technologii, která dosahuje standardu systému svařovaných spojů. V této souvislosti dodejme, že ten byl běžně využíván při stavbě obdobného závodu – sesterské společnosti KIA u Žiliny na Slovensku.

3. Liknavost

Přestože GARDE – EPS identifikoval nedostatky v projektové dokumentaci pro stavbu závodu Hyundai a sdělil je společnosti přípisem ze dne 30. ledna 2007, přes její sliby neobdržel do dnešního dne žádnou reakci.

„Musíme přiznat, že jsme jednáním společnosti Hyundai zklamáni. Očekávali jsme odpovědnější a profesionálnější přístup. Neochota chovat se skutečně odpovědně a dodržovat své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy je z dosavadního jednání společnosti zřejmá.” říká Pavel Franc, právník GARDE – EPS. „Neustále musíme vše kontrolovat a důsledně vyžadovat plnění smlouvy. Rozhodně takovéto jednání nebudí důvěru.” dodává Jiří Nezhyba, taktéž právník GARDE – EPS.


Kontakt:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz
http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz

Poznámky pro redaktora:
[1] Povinnost poskytnout projektovou dokumentaci stranám smlouvy, které jsou nevládními neziskovými organizacemi je založena ustanovením I. Deklarace porozumění a je k tíži společnosti HMMC a Moravskoslezského kraje.
[2] § 16 odst. 1 písm e) vyhlášky 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (stavební řízení bylo zahájeno v minulém roce, kdy toto ustanovení bylo účinné)
[3] čl. I. závěrečných ustanovení Deklarace porozumění: „V případě, že HMMC nesplní jakýkoliv ze svých závazků plynoucích z této Deklarace, Strany občanských sdružení uveřejní na náklady HMMC oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany obsahující jednoznačnou informaci o tom, že HMMC porušila svůj závazek plynoucí z této Deklarace a uvede, o porušení kterého ustanovení této Deklarace se jedná, popíše skutkový stav a uvede odůvodnění svého názoru. Oznámení bude uveřejněno v jednom z následujících evropských významných médií podle volby HMMC: The Guardian, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Le Figaro, Le Monde; ve dvou z následujících českých médií podle volby HMMC: Ekonom, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou z následujících regionálních deníků podle volby HMMC: Moravskoslezský deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes.
[4] podmínka č. I. bod 4. pro fázi přípravy stanoviska EIA ze dne 5.5.2006


Práce EPS na případu byla podpořena v rámci projektu NROS „Transition Facility,“ financovaného ze zdrojů Evropské Unie.